Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 20 Nov 2020Title: Municipal Planning TribunalStatus: Notice is hereby given that a VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL of the CAPE AGULHAS MUNICIPALITY will take place on THURSDAY, 10 DECEMBER 2020 at 10:00. In terms Section 4.1 of the Rules of Procedure for Meetings of the Cape Agulhas Municipal Planning Tribunal, the meeting will be closed due to the National State of Disaster and Lockdown Regulations which place limitations on gatherings. Interested and affected parties can obtain a recording of the meeting should they so require. Kennis geskied hiermee dat ‘n VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAAL van die Kaap Agulhas Munisipaliteit op DONDERDAG, 10 DESEMBER 2020 om 10:00 gehou sal word. In terme van Artikel 4.1 van die Reëls en Prosedure vir vergaderings van die Kaap Agulhas Munisipale Beplanningstribunaal Regulasies, en weens die Nasionale Ramptoestand en Inperkings Regulasies wat beperkinge op byeenkomste plaas, sal dit ‘n geslote vergadering wees. Belangstellende en geaffekteerde partye kan, indien so versoek, ‘n opname van die vergadering verkry. EO PHILLIPS MUNICIPAL MANAGER CAPE AGULHAS MUNICIPALITY PO Box 51, Bredasdorp, 7280
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Worker: Mechanical Workshop: IS564 / Werker: Meganiese Werkswinkel: IS564

Closing Date: 10 November 2020
Salary: T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.a

WORKER: MECHANICAL WORKSHOP: IS564
BREDASDORP
 

Requirements:

 • Must be able to read and write
 • Good physical and mental health
 • Good communication skills 
 • Not sight or hearing impaired 
 • 3-5 Years’ experience in a mechanical workshop

 

Functions:
 • Assists artisan and assisting with exchange of tools
 • Daily cleaning and packing away of tools
 • Cleaning of workshop floors and pit
 • Cleaning and packing storeroom
 • Cleaning of workshop vehicles
 • Keeping of records, vehicle Kilometers

 

Special conditions
 • Candidates must be willing to submit themselves to a practical/skills test

 

Recommendations:
 • Experience in a mechanical field
Remuneration: T3

(R103 741.81 – R116 801.67) p.a

 

Job enquiries: Mr S Cooper

Tel: 028 425 5500

 

 

WERKER: MEGANIESE WERKSWINKEL: IS564
BREDASDORP
 

Vereistes:

 • Moet kan lees en skryf
 • Goeie fisiese en geestelike gesondheid
 • Goeie kommunikasie vaardighede
 • Nie sig of gehoorgestremd nie
 • 3-5 Jaar ondervinding in ‘n meganiese werkswinkel
Funksies:
 • Assisteer vakman en aangee van gereedskap
 • Daaglikse skoonmaak en wegpak van gereedskap
 • Skoonhou van werkswinkel, vloere en pit
 • Skoonmaak en regpak van stoorkamer
 • Skoonmaak van werkswinkel voertuie
 • Hou van rekords, voertuie Kilometers

 

Spesiale voorwaardes:
 • Kandidate moet bereid wees om hulself te onderwerp aan 'n praktiese / vaardigheidstoets

 

Aanbevelings:
 • Ervaring in ‘n meganiese veld

 

Vergoeding: T3

(R103 741.81 – R116 801.67) p.j

 

Pos navrae: Mnr S Cooper

Tel: 028 425 5500

 

CLOSING DATE / SLUITINGSDATUM: 10 NOVEMBER 2020

Aansoekvorms van Kaap Agulhas Munisipaliteit is 'n vereiste vir die oorweging van 'n aansoek. Hierdie vorms, tesame met ‘n volledige CV, kan ingehandig word by ONTVANGS, OU NEDBANK GEBOU, telefoonnommer 028-425 5500. Slegs volledig voltooide aansoekvorms met gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies, sertifikate, rybewys en identiteitsdokumente sal oorweeg word.

 

Aansoeke wat na die sluitingsdatum ontvang word sal nie oorweeg word nie. Kandidate wat nie gekontak is NA 03 MAANDE VAN DIE SLUITINGSDATUM, moet hul aansoeke as onsuksesvol beskou. Geen aansoekvorms, CV's en / of kwalifikasies kan teruggeëis word van die munisipaliteit nie. Die Raad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

 

Application forms of Cape Agulhas Municipality are a prerequisite for consideration of an application irrespective of an accompanying CV. These forms can be obtained from and handed in at RECEPTION, OLD NEDBANK BUILDING, telephone number 028 – 425 5500. Only fully completed application forms with certified copies of qualifications, certificates, driver’s licence and identity documents will be considered.

 

Applications received after the closing date by the human resources office will not be considered. Candidates who have not been contacted after 03 MONTHS OF CLOSING DATE must consider their applications to be unsuccessful. No application forms, CV’s and / or qualifications can be reclaimed from the municipality. The Council reserves the right not to make any appointment.

 

KAM word gelei deur die beginsels van billike indiensneming. Gestremde kandidate word aangemoedig om aansoek te doen en 'n aanduiding in hierdie verband sal waardeer word.

 

CAM is guided by the principles of Employment Equity. Disabled candidates are encouraged to apply and an indication in this regard would be appreciated.

DEAN O’NEILL, MUNICIPAL MANAGER, CAPE AGULHAS MUNICIPALITY, P.O.BOX 51, BREDASDORP, 7280

 

 

 

 

 

 

Worker: Mechanical Workshop: IS564 / Werker: Meganiese Werkswinkel: IS564 (192.04KB) Application Form/ Aansoekvorm (169.76KB) Last published 25 November 2020