Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 16 May 2019Title: Kennisgewing wat besware teen die Aanvullende Waardasielys 2018/19 aanvraStatus: KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS AANVRA Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004 (hierna verwys as die “Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die 2018/19 finansiële jaar ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 27 Mei 2019 tot 28 Junie 2019. KENNISGEWING geskied voorts dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van Artikel 49(1)(a)(ii) van vermelde Wet, saamgelees met Artikel 78(2), ’n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys. Aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van Artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ’n beswaar na ’n spesifieke eiendom moet verwys en nie teen die waardasielys as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorms is beskikbaar by die kantore op Bredasdorp, Struisbaai en Napier asook op die webwerf. Die voltooide vorms moet terugbesorg word aan Me Carmen Leonard, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280. Navrae kan gerig word aan me Nelita Viljoen, Janet Teixeira en Lena de Jager by 028 425 5500. D O’NEILL (GMB) MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280
Published: 16 May 2019Title: Notice calling for inspection of Supplementary Valuation Roll 2018-19Status: NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 6 of 2004 that the Supplementary Valuation Roll for the 2018/19 financial year lies open for public inspection at the various municipal offices and libraries within the municipal boundaries and municipal website www.capeagulhas.gov.za from 27 May 2019 to 28 June 2019. NOTICE is further given in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act, read with Section 78(2), that any owner of property or other person who so desires, may lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act, an objection must be in relation to a specific property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable from our offices in Bredasdorp, Struisbaai en Napier and also on the website. The completed form must be returned to me Carmen Leonard, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp, 7280. For enquiries please contact Ms Nelita Viljoen, Janet Teixeira and Lena de Jager at 028 425 5500. D O’NEILL (AMM) MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

VACANCY: SENIOR TOURISM DEVELOPMENT OFFICER: SED105

Closing Date: 10 August 2018
Salary: T11 (R220 125.02 – R285 732.84)

SENIOR TOURISM DEVELOPMENT OFFICER:
SED105
BREDASDORP

Requirements:

 • Minimum NQF level 5 qualification in Tourism, Local Economic Development or related qualification
 • Minimum of 1 year relevant tourism experience
 • Valid code EB driver’s licence
 • Computer literate
 • Excellent presentation skills
 • Should be able to communicate (verbal and written) in at least two of the three official languages of the Western Cape, namely English, Afrikaans and isiXhosa. Additional languages will be an added advantage
 • A thorough knowledge of the tourism sector, and specific knowledge of the Cape Agulhas and greater Overberg– area is highly recommended
 • Should be prepared to work flexi-hours

Duties:
Render the tourism function in the Cape Agulhas Area which includes:

 • Implementation of Municipal Tourism Strategies
 • Participate in and co-ordinate tourism-related events on behalf of the municipality
 • Gathering and processing of tourism statistics
 • Liaison with private and government tourism stakeholders
 • Marketing of the Cape Agulhas – area as a preferred tourist destination within the greater Overberg region
 • Design, printing and distribution of marketing material
 • Provide a comprehensive tourism information service
 • Attend indaba’s, expo’s and festivals to market area
 • Product development in all areas, including disadvantaged areas
 • Development and maintenance of a comprehensive database of product owners and services
 • Assist with the updating and maintenance of tourism information on the municipal website and other social media platforms
 • Arranging tourism awareness and training programmes
 • Report writing
 • General office administration

Remuneration:
T11 (R220 125.02 – R285 732.84)

Job enquiries: Mr O January / Mrs T Stone
Tel: 028 425 5500

 

SENIOR BEAMPTE: TOERISME ONTWIKKELING
SED105
BREDASDORP

Vereistes:

 • Minimum NQF vlak 5 - kwalifikasie in Toerisme, Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling of ‘n ander soortgelyke kwalifikasie.
 • Minimum 1 jaar toerisme ondervinding
 • Geldige kode EB – bestuurslisensie
 • Rekenaargeletterd
 • Uitstekende aanbiedingsvaardigdhede
 • Moet taalvaardig wees (skriftelik sowel as mondelings) in ten minste twee van die drie amptelike tale van die Weskaap, te wete Engels, Afrikaans en isiXhosa. Addisionele tale sal as ‘n sterk aanbeveling dien.
 • ‘n Diepliggende kennis het van die Kaap Agulhas – gebied asook die groter Overbergstreek
 • Bereid wees om buigsame ure te werk.

Funksies:
Koördinering van die toerisme-funksie in die Kaap Agulhas – munisipale gebied, wat die volgende insluit :

 • Implimentering van die munisipale toerisme strategie
 • Koördinering en deelname aan toerisme-verwante geleenthede namens die munisipaliteit
 • Skakeling met toerisme rolspelers in die private sektor sowel as regeringsinstansies
 • Bemarking van Kaap Agulhas as die voorkeur toeriste bestemming
 • Ontwerp, druk en verspreiding van bemarkingsmateriaal
 • Voorsiening van ‘n omvattende toerisme inligtingsdiens
 • Bywoning van feeste, indaba’s en uitstallings om sodoende die Kaap Agulhas-gebied te bemark
 • Ontwikkeling van en instandhouding van plaaslike produkte in alle gebiede, wat voorheen benadeelde gebiede insluit
 • Ontwikkeling en instandhouding van ‘n uitgebreide databasis van produk-eienaars en dienste
 • Assisteer met die opdatering en instandhouding van toerisme verwante inligting op die munisipale webtuiste en ander sosiale media netwerke
 • Organisering van toerisme bewusmaking- en ander opleidingsprogramme
 • Algemene kantooradministrasie, wat die opstel van verslae insluit

Vergoeding:
T11 (R220 125.02 – R285 732.84)

Pos navrae: Mr O January / Mrs T Stone
Tel: 028 425 5500

 

VACANCY: SENIOR TOURISM DEVELOPMENT OFFICER: SED105 (398.62KB) Last published 13 August 2018