Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 16 May 2019Title: Kennisgewing wat besware teen die Aanvullende Waardasielys 2018/19 aanvraStatus: KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS AANVRA Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004 (hierna verwys as die “Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die 2018/19 finansiële jaar ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 27 Mei 2019 tot 28 Junie 2019. KENNISGEWING geskied voorts dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van Artikel 49(1)(a)(ii) van vermelde Wet, saamgelees met Artikel 78(2), ’n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys. Aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van Artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ’n beswaar na ’n spesifieke eiendom moet verwys en nie teen die waardasielys as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorms is beskikbaar by die kantore op Bredasdorp, Struisbaai en Napier asook op die webwerf. Die voltooide vorms moet terugbesorg word aan Me Carmen Leonard, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280. Navrae kan gerig word aan me Nelita Viljoen, Janet Teixeira en Lena de Jager by 028 425 5500. D O’NEILL (GMB) MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280
Published: 16 May 2019Title: Notice calling for inspection of Supplementary Valuation Roll 2018-19Status: NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 6 of 2004 that the Supplementary Valuation Roll for the 2018/19 financial year lies open for public inspection at the various municipal offices and libraries within the municipal boundaries and municipal website www.capeagulhas.gov.za from 27 May 2019 to 28 June 2019. NOTICE is further given in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act, read with Section 78(2), that any owner of property or other person who so desires, may lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act, an objection must be in relation to a specific property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable from our offices in Bredasdorp, Struisbaai en Napier and also on the website. The completed form must be returned to me Carmen Leonard, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp, 7280. For enquiries please contact Ms Nelita Viljoen, Janet Teixeira and Lena de Jager at 028 425 5500. D O’NEILL (AMM) MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Tenders Received

Category: 
Download document: 
Title: 
SCM41-2018-19 Supply, Installation and Management of a STS compliant prepayment electricity vending system
Title: 
SCM40-2018-19 Professional Services
Title: 
SCM38-2018-19 Short Term Insurance Portfolio
Title: 
SCM39-2018-19 Construction of Ablution Facility and Tuckshop at WHK Sportsground
Title: 
SCM32-2018-19 Professional Services - Planning, Survey, Environmental Services
Title: 
SCM32-2018-19 Professional Services - To Develop Duiker Street to Struisbaai
Title: 
SCM37-2018-19 Reseal of Roads in Bredasdorp
Title: 
SCM36-2018-19 The Equipping of Boreholes in Napier and Suiderstrand
Title: 
SCM35-2018-19 Supply & Erect of Fencing at Klipdale & Whk Sportsground
Title: 
SCM31-2018-19 Supply & Delivery of Generator
Title: 
SCM30-2018-19 External Loans
Title: 
SCM29-2018-19 Construction of sidewalks in Bredasdorp
Title: 
SCM28-2018-19 Supply & Delivery of Computer Equipment
Title: 
SCM27-2018-19 The Construction of water, sewer and Roads Services for 22 light industrial erven in Struisbaai
Title: 
SCM26-2018-19 Supply & Delivery of Shipping Containers
Title: 
SCM25-2018-19 Skills Development Training Mosiac Works
Title: 
SCM24-2018-19 Upgrading of RDP Roads in Bredasdorp
Title: 
SCM23-2018-19 Cleaning of private erven in Cape Agulhas Area
Title: 
SCM22-2018-19 Supply & Delivery of Wheelie Bins
Title: 
SCM21-2018-19 Supply and Erect of Modular Library
Title: 
SCM20-2018-19 TUCKSHOPS - WHK CARAVAN PARK AND STRUISBAAI RESORTS
Title: 
SCM19-2018-19 Replacement of Water Main in Dorpsig Street
Title: 
SCM18-2018-19 Replacement of Existing Reservoir Roof
Title: 
SCM17-2018-19 The Construction and Upgrading of Various Roads and Intersections in Bredasdorp and Struisbaai
Title: 
SCM16-2018-19 Repair & Upgrading of Existing Ablution Facility at Struisbaai North
Title: 
SCM15-2018-19 Supply & Delivery of Printing of Books and Forms
Title: 
SCM13-2018-19 Provision of Cleaning Services in Cape Agulhas Area
Title: 
SCM12-2018-19 Repair & Maintenance of Air Cons
Title: 
SCM14-2018-19 Supply & Delivery of Chipper
Title: 
SCM11-2018-19 SUPPLY & DELIVERY OF OFFICE FURNITURE
Title: 
SCM10-2018-19 SECURITY SERVICES AT THE THUSONG CENTRE
Title: 
SCM9-2018-19 MAINTENANCE, REPAIRS AND UPGRADE OF MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Title: 
SCM8-2018-19 SUPPLY & DELIVERY OF COMPUTER EQUIPMENT
Title: 
SCM1-2015-16 Annual Stores Stock & Services
Title: 
SCM1-2015-16 Annual Stores Stock & Services
Title: 
SCM1-2015-16 Annual Stores Stock & Services
Title: 
SCM1-2015-16 Annual Stores Stock & Services
Title: 
SCM1-2015-16 Annual Stores Stock & Services
Title: 
SCM1-2015-16 Annual Stores Stock & Services
Title: 
SCM1-2015-16 Annual Stores Stock & Services
Title: 
SCM1-2015-16 Annual Stores Stock & Services
Title: 
SCM1-2015-16 Annual Stores Stock & Services
Title: 
SCM1-2015-16 Annual Stores Stock & Services
Title: 
SCM1-2015-16 Annual Stores Stock & Services
Title: 
SCM2-2015-16 Annual Electrical Materials
Title: 
SCM3-2015-16 Supply & Fit of Tyres
Title: 
SCM4-2015-16 Road signs, Paint & Hardware
Title: 
SCM5-2015-16 Maintenance & Repairs of municipal buildings
Title: 
SCM6-2015-16 Establishment of server Room
Title: 
SCM7-2015-16 Development Proposals for affordable
Title: 
SCM9-2015-16 Raising of External loans
Title: 
SCM10-2015-16 Lifesavers
Title: 
SCM11-2015-16 Security Services
Title: 
SCM12-2015-16 Tuckshop
Title: 
SCM13-2015-16 Supply & Delivery of Equipement
Title: 
SCM13-2015-16 Supply & Delivery of Equipement
Title: 
SCM13-2015-16 Supply & Delivery of Vehicles
Title: 
SCM14-2015-16 Consulting Engineering Services
Title: 
SCM15-2015-16 Construction of ablution facilities
Title: 
SCM17-2015-16 Professional services: Project Manager
Title: 
SCM16-2015-16 Construction of Substation
Title: 
SCM18-2015-16 Land use Survey
Title: 
SCM21-2015-16 Environmental Consultants
Title: 
SCM19-2015-16 Regravelling of Suiderstrand Road
Title: 
SCM20-2015-16 Supply & Delivery of Vehicles
Title: 
SCM24-2015-16 Bou van ablusie geriewe
Title: 
SCM23-2015-16 Building of bathrooms in Protem
Title: 
SCM22-2015-16 General valuation for the period 2017-2021
Title: 
SCM25-2015-16 Upgrading of Wesstreet, Napier
Title: 
SCM26-2015-16 Upgrading of Streets in Arniston
Title: 
SCM28-2015-16 Construction of new netball court
Title: 
SCM29-2015-16 Building of cloakrooms Zwelitsha sportsground
Title: 
SCM30-2015-16 Extension of Thusong Centre, Phase 2
Title: 
SCM31-2015-16 Updating of CAM Property Registers
Title: 
SCM32-2015-16 Upgrading of sewer pump station ou meule
Title: 
SCM33-2015-16 Construction of various roads, Napier
Title: 
SCM34-2015-16 Supply & Delivery of Water Meters
Title: 
SCM35-2015-16 Parking Area Zwelitsha, Sportsground
Title: 
SCM36-2015-16 Short Term Insurance
Title: 
SCM37-2015-16 CAMSDF
Title: 
SCM38-2015-16 Supply & Delivery of Hydraulic Sweeper
Title: 
SCM39-2015-16 Processing of Recycled Materials in Cape Agulhas Area
Title: 
SCM40-2015-16 Financial Management & Accounting Services
Title: 
SCM41-2015-16 Financial Services - Unbundling of Infrastructure Asset According to GRAP 17
Document: 
Title: 
SCM1-2016-17 SUPPLY & DELIVERY OF COMPUTER EQUIPMENT
Document: 
Title: 
SCM2-2016-17 SUPPLY, DELIVERY AND COMMISSIONING OF A GENERATOR
Title: 
SCM3-2016-17 REFURBISHMENT OF WHK STORES
Document: 
Title: 
Q5-2016-17 Roads Bredasdorp
Document: 
Title: 
Q6-2016-17 Road Waenhuiskrans
Document: 
Title: 
Q7-2016-17 Cleaning services Kleinbegin
Document: 
Title: 
Q8-2016-17 Cleaning Services Zwelitsha
Title: 
SCM4-2016-17 REHABILITATION OF SANDFILTERS AT NAPIER WATER TREATMENT WORKS
Title: 
SCM5-2016-17 Construction of Ablution Facilities
Document: 
Title: 
Q9-2016-17 Supply & Installation of Zipples
Document: 
Title: 
Q10-2016-17 EXTENTION OF WATER MAIN TO L’AGULHAS RESERVOIR
Title: 
SCM7-2016-17 Supply & Delivery of WaterMeters
Title: 
SCM8-2016-17 Professional Services for a new borehole in Napier & Suiderstrand
Title: 
Supply & Delivery of 2 way Radios
Title: 
Replacement of Water Pipeline in Viljoen Street
Title: 
Extention of Bredasdopr Library
Title: 
SCM10-2016-17 Supply & Delivery of Streetlight Outreach Arms
Title: 
SCM12-2016-17 Transportation of Cash
Title: 
SCM13-2016-17 Roads in B/Dorp & Whk
Title: 
SCM11-2016-17 Printing & Distrubution of municipal accounts
Title: 
SCM14-2016-17 Supply & Delivery of Server
Title: 
SCM15-2016-17 Chipping of Garden Waste
Title: 
SCM16-2016-17 Upgrading of Mechanical and Electrical Aeration Equipment
Title: 
SCM17-2016-17 Water Borehole Drilling & Testing at Napier & Suiderstrand
Title: 
SCM18-2016-17 Prof Services: Compilation of a Dam Safety Report
Title: 
SCM20-2016-17 Building of Cloakrooms
Title: 
SCM21-2016-17 Supply & Delivery of Sedan Vehicle
Title: 
SCM22-2016-17 Supply & Delivery of 2 way radios and Licensing
Title: 
SCM19-2016-17 Expression of Interest for Provision of Smart Metering
Title: 
SCM23-2016-17 Building of Bathrooms
Title: 
SCM24-2016-17 Repair & Maintenance of Aircons
Title: 
SCM27-2016-17 Productivity Assessment
Title: 
SCM1-2017-18 Reposition of the Existing Wooden Boardwalk
Title: 
SCM2-2017-18 Supply & Installation of Air Conditioners
Title: 
SCM3-2017-18 Travel agency
Title: 
SCM5-2017-18 Supply and Deliveruy of Computer Equipment
Title: 
SCM6-2017-18 Upgrading of Industrial Road in Struisbaai
Title: 
SCM7-2017-18 Replacement of Watermain in Viljoen Street
Title: 
SCM9-2017-18 Repair and Maintenance of Motor Vehicles and Machinery
Title: 
SCM8-2017-18 Supply and Install of Liquid Aluminium Dosing System
Title: 
SCM10-2017-18 Upgrading of Gravel Roads in Bredasdorp & Napier
Title: 
SCM11-2017-18 Laundry and Ironing Services
Title: 
SCM3-2018-19 Supply, Fitment and Repairs of Tyres
Title: 
SCM4-2018-19 Roadsigns, Paint and Hardware
Title: 
SCM5-2018-19 Repair and Maintenance of Municipal Buildings
Title: 
SCM12-2017-18 Environmental Impact Assessment
Title: 
SCM13-2017-18 Upgrading of Valves and Pipes at L'Agulhas Reservoir
Title: 
SCM14-2017-18 Raising of External Loans
Title: 
SCM1-2018-19 Annual Store Stock and Services
Title: 
SCM15-2017-18 Lifesaving Services
Title: 
SCM16-2017-18 Tuckshop
Title: 
SCM17-2017-18 Security Services
Title: 
SCM18-2017-18 Building of Bathrooms
Title: 
SCM19-2017-18 THE PROVISIONING OF TRAFFIC LAW ENFORCEMENT EQUIPMENT, BACK-OFFICE SYSTEM AND RELATED SERVICES
Title: 
SCM20-2017-18 Upgrading of Tidel Pools
Title: 
SCM6-2018-19 Recycling
Title: 
SCM7-2018-19 Transport Services for Containerised Waste
Title: 
SCM21-2017-18 Paving of Sidewalks in L'Agulhas
Title: 
SCM23-2017-18 Establishment of Server in Napier
Title: 
SCM22-2017-18 Transfer of State Subsidised Houses
Title: 
SCM2-2018-19 Annual Electrical Materials
Title: 
SCM24-2017-18 Supply and Delivery of 2000W metal halide floodlights
Title: 
SCM25-2017-18 ICT Support Services and Systems