Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 16 May 2019Title: Kennisgewing wat besware teen die Aanvullende Waardasielys 2018/19 aanvraStatus: KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS AANVRA Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004 (hierna verwys as die “Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die 2018/19 finansiële jaar ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 27 Mei 2019 tot 28 Junie 2019. KENNISGEWING geskied voorts dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van Artikel 49(1)(a)(ii) van vermelde Wet, saamgelees met Artikel 78(2), ’n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys. Aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van Artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ’n beswaar na ’n spesifieke eiendom moet verwys en nie teen die waardasielys as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorms is beskikbaar by die kantore op Bredasdorp, Struisbaai en Napier asook op die webwerf. Die voltooide vorms moet terugbesorg word aan Me Carmen Leonard, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280. Navrae kan gerig word aan me Nelita Viljoen, Janet Teixeira en Lena de Jager by 028 425 5500. D O’NEILL (GMB) MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280
Published: 16 May 2019Title: Notice calling for inspection of Supplementary Valuation Roll 2018-19Status: NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 6 of 2004 that the Supplementary Valuation Roll for the 2018/19 financial year lies open for public inspection at the various municipal offices and libraries within the municipal boundaries and municipal website www.capeagulhas.gov.za from 27 May 2019 to 28 June 2019. NOTICE is further given in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act, read with Section 78(2), that any owner of property or other person who so desires, may lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act, an objection must be in relation to a specific property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable from our offices in Bredasdorp, Struisbaai en Napier and also on the website. The completed form must be returned to me Carmen Leonard, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp, 7280. For enquiries please contact Ms Nelita Viljoen, Janet Teixeira and Lena de Jager at 028 425 5500. D O’NEILL (AMM) MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Policies

Policies

Last updated: 16/05/2019
Acting Policy (212.83KB) AQMP Final (503.72KB) ArmlastigeBegrafnisse (99.61KB) Batebeleid (568.89KB) Cash Management Policy (423.01KB) IT Policy (Afr) (810.78KB) Toekenning van Maatskaplike Bystand Beleid (121.57KB) Beleid Kam Reis & Verblyf (453.15KB) Bome Beleid (301.96KB) EPWP Policy (338.59KB) Language Policy (157.46KB) Youth Policy (1.08MB) Communication Strategy (246.18KB) Fleet Policy 26 May 2015 (572.25KB) Health, Safety & Environment Policy (256.87KB) Health Safety Policy (256.87KB) Housing Selection Policy 2014 (452.81KB) ICT Data Backup & Recovery Policy (634.47KB) ICT DR Policy (564.38KB) ICT Operating System Security Controls Policy (459.97KB) ICT Security Controls Policy (494.67KB) ICT User Access Management Policy (573.16KB) ICT & Municipality Policy (484.51KB) Induction Policy 26 May 2015 (277.16KB) Kerkbeleid (66.27KB) Kredietbeheer Beleide (497.6KB) Leave Policy 26 May 2015 (252.09KB) Overtime Policy (139.05KB) Petty Cash Policy (288.34KB) RM Policy 2012 (451.42KB) Skaarsheidbeleid Goedgekeur (166.01KB) Taalbeleid (157.06KB) Supply Chain Management Policy (2.06MB) Risk Policy 2016 (310.01KB) Risk Strategy 2016 (3.88MB) Asset Management Policy - Approved 26 June 2014 (797.38KB) Investment Policy (652.94KB) Draft Borrowing Policy (705.76KB) Budget & Virement Policy - Approved 26 June 2014 (635.94KB) Property Rates Policy - Approved 28 May 2009 (86.81KB) Land Disposal Policy (100.38KB) Work outside the municipality's service Policy (397.03KB) Probationary Period Policy (436.6KB) Reward & Recognition Policy (318.24KB) Werknemerbystandbeleid (243.01KB) Essential Services and Minimum Service agreement (696.25KB) Code of conduct for Municipal Staff members (188.07KB) Integrated Waste Management Plan 2016 (3.99MB) Anti-Corruption and Fraud Prevention Policy 2017 - 2018 (498.95KB) Anti-Corruption and Fraud Prevention Plan 2017 - 2018 (640.04KB) Anti-Corruption and Fraud Prevention Strategy 2017 - 2018 (398.52KB) Code of Ethics 2017 - 2018 (311.65KB) Masakhane Beleid 2017/18 (272.47KB) Main Collective Agreement (3.87MB) Collective Agreement on the conditions of service for the Western Cape Division of the SALGBC (440.78KB) Disciplinary Procedure Collective Agreement (8.12MB) ICT Strategy & Implementation Plan (2.79MB) Smart City Strategy - 22 June 2018 (1.03MB) Property Rates Policy (1.21MB)

Phase 3 - Water Restrictions / Fase 3 - Waterbeperkings

CAPE AGULHAS MUNICIPALITY

PHASE 3 - WATER RESTRICTIONS

Notice is hereby given that in terms of Water By-Laws of 3 October 2005, Section 46, the Municipal Manager imposes the following water restrictions in Cape Agulhas    Municipal Area from 9 February 2018 until further notice due to low rainfall and     limited water sources.  The current dam levels, supplying water to Cape Agulhas Municipality are nearing the 30% level.

 

The following water restrictions are imposed:

The new water restrictions are 20kl per household and 50kl per business per month.  Any household or business exceeding the restriction will be liable to pay the approved higher tariffs applicable to their usage.

Consumers are requested to manage their water usage within the restrictions.

 

Please note:

House owners and tenants are advised to read water meters daily to identify leakages speedily and to  manage water usage effectively.

For enquiries or if assistance is needed, please contact your local municipal offices.

 

Water is a shared resource.  Don’t use more than your share.

Save water.

Queries can be directed to Mr. Deon Wasserman at Tel: 028 425 5500 or email DeonW@capeagulhas.gov.za

 

KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT

FASE 3 - WATERBEPERKINGS

Kennis geskied hiermee dat in terme van die Water Verordening Artikel 46 van 3 Oktober 2005, die Munisipale Bestuurder waterbeperkings instel vir die hele Kaap Agulhas munisipale area vanaf 9 Februarie 2018 tot verdere kennisgewing weens lae reënval en beperkte watervoorraad.  Die huidige damvlakke van die damme wat water aan Kaap Agulhas Munisipaliteit voorsien, is naby die 30% vlak.

 

Die volgende beperkings word ingestel:

Die nuwe waterbeperkings is 20kl per huishouding en 50kl per besigheid per maand.  Enige huishouding of besigheid wat die beperking oorskry, sal aanspreeklik wees vir die betaling van die goedgekeurde hoër tariewe wat op hulle gebruik van toepassing is.

Verbruikers word versoek om hulle water gebruik te bestuur binne die beperking.

 

Neem kennis:

Dit is raadsaam vir elke inwoner om sy/haar watermeter daagliks te lees om sodoende moontlike lekkasies spoedig te identifiseer en om waterverbruik effektief te bestuur.

Vir navrae en indien hulp benodig word kontak die plaaslike munisipale kantore.

 

Water is ’n gedeelde hulpbron. Moenie meer as jou deel gebruik nie.

Bespaar water.

Navrae kan gerig word aan Mnr. Deon Wasserman by Tel: 028 425 5500 of e-pos DeonW@capeagulhas.gov.za

 

Last updated: 29/05/2018