Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 16 May 2019Title: Kennisgewing wat besware teen die Aanvullende Waardasielys 2018/19 aanvraStatus: KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS AANVRA Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004 (hierna verwys as die “Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die 2018/19 finansiële jaar ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 27 Mei 2019 tot 28 Junie 2019. KENNISGEWING geskied voorts dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van Artikel 49(1)(a)(ii) van vermelde Wet, saamgelees met Artikel 78(2), ’n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys. Aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van Artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ’n beswaar na ’n spesifieke eiendom moet verwys en nie teen die waardasielys as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorms is beskikbaar by die kantore op Bredasdorp, Struisbaai en Napier asook op die webwerf. Die voltooide vorms moet terugbesorg word aan Me Carmen Leonard, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280. Navrae kan gerig word aan me Nelita Viljoen, Janet Teixeira en Lena de Jager by 028 425 5500. D O’NEILL (GMB) MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280
Published: 16 May 2019Title: Notice calling for inspection of Supplementary Valuation Roll 2018-19Status: NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 6 of 2004 that the Supplementary Valuation Roll for the 2018/19 financial year lies open for public inspection at the various municipal offices and libraries within the municipal boundaries and municipal website www.capeagulhas.gov.za from 27 May 2019 to 28 June 2019. NOTICE is further given in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act, read with Section 78(2), that any owner of property or other person who so desires, may lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act, an objection must be in relation to a specific property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable from our offices in Bredasdorp, Struisbaai en Napier and also on the website. The completed form must be returned to me Carmen Leonard, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp, 7280. For enquiries please contact Ms Nelita Viljoen, Janet Teixeira and Lena de Jager at 028 425 5500. D O’NEILL (AMM) MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Monthly Reports

SCM Monthly Reports

Last updated: 20/06/2019
SCM Monthly report - August 2015 (1.5MB) Quarterly SCM Implementation Report 1st Quarter (1.33MB) Quarterly SCM Implementation Report 2nd Quarter (1.54MB) Quarterly SCM Implementation Report 3nd Quarter (1.65MB) Annual SCM Implementation Report 2015-16 (1.27MB) SCM Monthly report - July 2015 (3.9MB) SCM Monthly report - September 2015 (3.44MB) SCM Monthly report - October 2015 (3.49MB) SCM Monthly report - November 2015 (5.7MB) SCM Monthly report - December 2015 (3.74MB) SCM Monthly report - January 2016 (3.65MB) SCM Monthly report - February 2016 (4.8MB) SCM Monthly report - March 2016 (4.8MB) SCM Monthly report - April 2016 (4.62MB) SCM Monthly report - May 2016 (5.34MB) SCM Monthly report - June 2016 (4.64MB) SCM Monthly report - July 2016 (5.48MB) Tenders awarded for the Month July 2016 (24.7KB) Tender awarded for the Month August 2016 (124.83KB) SCM Monthly Report - August 2016 (2.65MB) Tenders awarded for the Month September 2016 (103.48KB) SCM Monthly Report - September 2016 (6.23MB) Tenders awarded for the Month October 2016 (60.46KB) SCM Monthly Report - October 2016 (5.2MB) SCM Monthly Report - November 2016 (4.87MB) Tenders awarded for the Month - December 2016 (136.59KB) 2nd Quarterly Report December 2016 (1.49MB) SCM Monthly Report - December 2016 (4.45MB) SCM Monthly Report - January 2017 (3.54MB) Tenders awarded for the Month - February 2017 (113.34KB) SCM Monthly Report - February 2017 (3.98MB) SCM Monthly Report - March 2017 (5.86MB) SCM Quarterly Report Jan-Mrt 2017 (1.66MB) Tenders awarded for the Month - April 2017 (115.8KB) SCM Monthly Report - April 2017 (4.07MB) SCM Monthly Report - May 2017 (5.02MB) Tenders awarded for the Month - May 2017 (119.81KB) SCM Monthly Report - June 2017 (3.45MB) 1. SCM Monthly Report - July 2017 (729.91KB) 2. SCM Monthly Report - August 2017 (1.47MB) 3. SCM Monthly Report - September 2017 (4.42MB) SCM Quarterly Report 1 July-30 September 2017 (7.17MB) SCM Monthly Report October 2017 (6.99MB) SCM Monthly Report November 2017 (5.33MB) SCM Monthly Report December 2017 (18.37MB) SCM Quarterly Report 1 October -31 December 2017 (6.05MB) SCM Monthly Report January 2018 (5.28MB) SCM Monthly Report February 2018 (5.14MB) SCM Monthly Report March 2018 (3.67MB) SCM Quarterly Report January -March 2018 (6.62MB) SCM Monthly Report April 2018 (4.8MB) SCM Monthly Report May 2018 (5.57MB) SCM Monthly Report June 2018 (4.39MB) SCM Quarterly Report April -June 2018 (12.92MB) SCM Monthly Report July 2018 (4.96MB) SCM Monthly Compliance Report August 2018 (11.91MB) SCM Monthly Compliance Report September 2018 (7.8MB) SCM Quarterly Report July -September 2018 (8.15MB) SCM Monthly Compliance Report October 2018 (12.75MB) SCM Monthly Compliance Report November 2018 (3.23MB) SCM Monthly Compliance Report December 2018 (11.21MB) SCM Quarterly Report Oct -Dec 2018 (10.69MB) SCM Monthly Report January 2019 (8.11MB) SCM Monthly Compliance Report February 2019 (11.57MB) SCM Monthly Compliance Report March 2019 (14.29MB)