Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 06 Jul 2021Title: Notice of Virtual Council Meeting / Kennisgewing van Virtuele RaadsvergaderingStatus: Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ‘n Virtuele Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op DINSDAG, 27 JULIE 2021. Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Virtual Council meeting will take place at 10:00 on TUESDAY, 27 JULY 2021. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Nuwe generasie wykskomitee registrasievorm / New Generation ward committee registration form / Ziyafumaneka iifomu zobhaliselo lwesigqeba se wadi esitsha.

MUNISIPALE KENNISGEWING

UITNODIGING AAN BELANGEGROEPE, SEKTORE EN ORGANISASIES IN DIE KAAP AGULHAS- MUNISIPALE GEBIED OM OP DIE DATABASIS VIR DIE VERKIESING VAN WYKSKOMITEES TE REGISTREER

Wykskomitees vorm ’n belangrike deel van die munisipaliteit se openbaredeelnamestelsel en maak aanbevelings aan die munisipale Raad oor verskeie aangeleenthede wat die gemeenskap raak, onder meer die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan, verordeninge, begroting, beleide, ens.

Nuwe wykskomitees word na afloop van elke munisipale verkiesing ingestel vir die ampstermyn van die nuwe munisipale Raad, en die Kaap Agulhas Munisipaliteit is besig met voorbereidings vir die instelling van wykskomitees vir die 2021-2026-ampstermyn van die Raad. Die Wyksraadslid is die voorsitter van ’n wykskomitee en tien verteenwoordigers van die verskillende belangegroepe / sektore / organisasies word verkies om op elke wykskomitee te dien.

Belangegroepe, sektore en organisasies in die munisipale gebied word hiermee uitgenooi om op die munisipale databasis te registreer ter voorbereiding van die instelling van die nuwe wykskomitees. Om vir registrasie in aanmerking te kom, moet die belangegroep / sektor / organisasie reeds vir minstens een (1) jaar bestaan.

Kategorieë van belangegroepe / sektore en organisasies sluit onder meer in: die jeug, vroue, mense met gestremdhede, geloofsgebaseerde organisasies, sport en kultuur, gesondheid en welsyn, sake-ondernemings, onderwys, gemeenskapsveiligheid, geografiese gebiede, ens.

Registrasievorms is beskikbaar op die munisipale webwerf by www.capeagulhas.gov.za, munisipale kantore en munisipale biblioteke, en kan ook op versoek per e-pos aangestuur word.

Sluitingsdatum: 9 Julie 2021

Navrae kan gerig word aan mnr. Paul Valentine by 028 425 5533 / e-pos paulv@capeagulhas.gov.za

EO PHILLIPS

MUNISIPALE BESTUURDER

POSBUS 51

BREDASDORP

7280 

 

MUNICIPAL NOTICE

INVITATION TO INTEREST GROUPS, SECTORS AND ORGANISATIONS IN THE CAPE AGULHAS MUNICIPAL AREA TO REGISTER ON THE WARD COMMITTEE ELECTION DATA BASE

Ward committees are an integral part of the municipality’s public participation system and make recommendations to the municipal council on various matters affecting their community including but not limited to the Integrated Development Plans, By-Laws, Budgets, Policies etc.

New ward committees are established after each municipal election for the term of office of the new municipal council, and the Cape Agulhas Municipality is preparing for the establishment of ward committees for the 2021-2026 Councils term of office. Ward committees are chaired by the ward councillor and ten representatives from the various interest groups / sectors / organisations are elected to serve on each ward committee.

Interest groups, sectors and organisations in the municipal area are hereby invited to register on the municipal database in preparation for the establishment of the new ward committees. In order to be eligible for registration, the interest group / organisation / sector must have been in existence for at least one (1) year.

Categories of interest groups / sectors and organisations include but are not limited to youth, women, people with disabilities, faith- based organisations, sport and culture, health and welfare, business organisations, education, community safety, geographic areas etc.

Registration forms are available on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za , Municipal offices and municipal libraries and will be emailed on request.

Closing date: 9 July 2021

Enquiries can be directed to Mr Paul Valentine at 028 425 5533 / email paulv@capeagulhas.gov.za

EO PHILLIPS

MUNICIPAL MANAGER

P O BOX

BREDASDORP

7280     

 

ISAZISO SIKAMASIPALA

ISIMEMO SAMAQELA, AMACANDELO NEMIBUTHO ENOMDLA UKUBA IBHALISE KWIDATHABHEYISI YONYULO LWEKOMITI ZEEWADI ZENDAWO YOMASIPALA WASE-CAPE AGULHAS

Iikomiti zeewadi zingundoqo wendlela yokuthatha inxaxheba koluntu kwimicimbi kamasipala kuze kuziwe neziphakamiso ezisiwa kwibhunga likamasipala ngokubhekiselele kwimiba ngemiba echaphaza uluntu nequka iziCwangciso zoPhuhliso ngokuSebenzisana, imithetho kamasipala, iibhajethi, imigaqonkqubo, njalo njalo.

Emva konyulo ngalunye lwebhunga elitsha likamasipala, kusekwa iikomiti ezintsha zeewadi, yaye uMasipala waseCape Agulhas ulungiselela ukusekwa kweekomiti zeewadi zeBhunga eliza kulawula ngo2021-2026. Iikomiti zeewadi zikhokelwa nguceba wewadi okhokela abameli abalishumi abasuka kumaqela / amacandelo/ imibutho enomdla eyahlukileyo enyulelwa ukuba kwikomiti yewadi.

Amaqela, amacandelo okanye imibutho enomdla ekwindawo kamasipala imenyelwa ukuba ibhalise kwidathabheyisi kamasipala ukulungiselela ukusekwa kweekomiti ezintsha zeewadi. Kufuneka elo qela / umbutho / icandelo elinomdla libe seliqhube ubuncinane bonyaka omnye (1) ukuze lifaneleke ukuba libhalise.

Izintlu zamaqela / amacandelo nemibutho enomdla zinokuquka eyolutsha, amanina, abantu abaphila nenkubazeko, imibutho yezenkolo, ezemidlalo nenkcubeko, ezempilo nentlalontle, imibutho yezoshishino, ezemfundo, ukhuseleko loluntu, iindawo zentlalo, njalo njalo.

Iifomu zobhaliso zifumaneka kule webhusayithi kaMasipala www.capeagulhas.gov.za, kwiiofisi zikaMasipala neelayibhrari zikamasipala yaye uya kuzithunyelelwa umntu ocela ukuzithunyelelwa ngeimeyile.

Umhla wokuvala: 9 Julayi 2021

Imibuzo ingathunyelwa kuMnu. Paul Valentine kule nombolo: 028 425 5533 / kule imeyile: paulv@capeagulhas.gov.za

EO PHILLIPS

UMLAWULI KAMASIPALA

P O BOX 51

BREDASDORP

7280    

Download document: 
Title: 
Ward Committee Advert Afrikaans
Title: 
Ward Committee Advert English
Title: 
Ward Committee Advert IsiXhosa
Title: 
Nuwe Generasie Wykskomitee Registrasievorm
Title: 
New Generation Ward Committee Registration Forms