Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 18 Jan 2022Title: Raadsvergadering / Council MeetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT / CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ‘n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op MAANDAG 31 JANUARIE 2022 in die munisipale Raadsaal. Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on MONDAY 31 JANUARY 2022 in the municipal council chambers. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Mayoral Bursary / Burgemeestersbeurs

APPLICATIONS ARE INVITED FOR FINANCIAL ASSISTANCE FOR 2022 TERTIARY EDUCATION

Applications to receive financial assistance in terms of the Cape Agulhas Bursary policy are invited from prospective students. The following documents must accompany your application:

1. A letter of motivation from the applicant;

2. Certified copy of identity document;

3. Original registration certificate indicating the course and subjects to be followed;

4. Acceptance letter from the Institution

5. Proof of residence in the Cape Agulhas municipal area. - (municipal account or any other relevant document)

6. Certified proof of grade 12 results or certified copies of latest progress reports

7. Combined proof of parents / guardian’s income with a ceiling of R 20 000.00 per month.

Sealed applications marked “Bursary application” must be placed in the tender box at the Municipal Offices, 1 Dirkie Uys Street, Bredasdorp, not later than 12:00 on Friday, 07 January 2022.

Students residing in the Cape Agulhas Municipal area can apply for financial support in the following fields of study:

- Civil Engineering

- Financial Management

- Town and Regional Planning

- Tourism

- Human Resources

- Electromechanical Engineering Services

- ICT

- Community Development

- Environmental Management

- Business Studies

- Community Safety

- Public Administration

- Arts and Culture

- Agriculture

- Legal Studies

- Marine Biology

- Architecture

 

 

 

 

 

AANSOEK VIR FINANSIëLE BYSTAND VIR 2022 NA-SKOOLSE OPLEIDING

Aansoeke word hiermee ingewag van voornemende studente om finansiële hulp in terme van die Kaap Agulhas Beursbeleid te ontvang. Die volgende dokumente moet die aansoek vergesel:

1. ‘n Brief ter motivering van u aansoek;

2. Gesertifiseerde afskrif van die identiteitsdokument van die aansoeker;

3. ‘n Gesertifiseerde afskrif van die registrasie-sertifikaat uitgereik deur die Instansie wat die kursus en vakke aandui;

4. ‘n Toelatingsbrief van die opvoedkundige instansie;

5. Bewys van woonadres in Kaap Agulhas gebied;

6. ‘n Bewys van die graad 12 uitslae of die nuutste beskikbare uitslae;

7. Bewys van ouer(s)/voog(de) se gesamentlike inkomste van minder as R20 000,00 per maand.

Verseëlde aansoeke, gemerk “Beurs aansoek” moet in die tenderbus by die Munisipale Kantore geplaas word te Dirkie Uysstraat 1, Bredasdorp nie later as 12:00 op Friday, 07 Januarie 2022.

Studente woonagtig in die Kaap Agulhas Munisipale area kan aansoek doen vir finansiële ondersteuning vir die volgende studievelde:

- Siviele Ingenieurswese

- Finansiële Bestuur

- Stads & Streeksbeplanning

- Toerisme

- Menslike Hulpbronne

- Elektro Meganiese Ingenieurswese

- Informasie en Telekommunikasie Tegnologie

- Gemeenskaps Ontwikkeling

- Omgewingsbestuur

- Besigheidstudies

- Gemeenskapsveiligheid

- Publieke Administrasie

- Kuns en Kultuur

- Landbou

- Regs Wetenskap

- Marine Biologie

- Argitektuur

 

Download document: 
Title: 
Mayoral Bursary / Burgemeestersbeurs- advertisement
Title: 
Mayoral Bursary Application Form