Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 10 May 2021Title: Notice of Virtual Council Meeting / Kennisgewing van Virtuele RaadsvergaderingStatus: Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Virtual Council meeting will take place at 10:00 on TUESDAY, 25 MAY 2021, where the annual budget and IDP document will be considered. Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ‘n Virtuele Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op DINSDAG, 25 MEI 2021, waar die jaarlikse begroting en GOP dokument oorweeg sal word. EO PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

External Municipal Bursary Programme / Eksterne Munisipale Beursprogram

External Municipal Bursary Programme

(within the Cape Agulhas Municipal Area)

(in collaboration with the Provincial Treasury)

         

Applications are hereby invited for students registered at institutions for financial support towards further studies in the 2021 academic year. Students must reside in the Cape Agulhas Municipal area.

The aim of this programme is to support students who are performing academically; have a real interest in uplifting and changing the community for the better; and who shows that his/her potential but does not have the financial means to study towards a degree. Students from disadvantaged groups and individuals with disabilities are encouraged to apply. Bursaries are awarded for a period of one (1) year.

Undergraduate or postgraduate students in the field of: Finance • Accounting • Supply Chain Management • Internal Audit • Risk Management • Economics • Infrastructure.

Minimum requirements for the bursary: ​​• South African citizen residing in the Cape Agulhas Municipal Area • aged between 18 and 25 years old • a completed Grade 12 / Senior Certificate or equivalent qualification • meeting the admission requirements of the relevant accredited tertiary academic institution within the borders of South Africa • Bursaries will be allocated to students with the lowest combined monthly income.

Please comply by completing the official application form, available on our website, and submit it with a comprehensive Curriculum Vitae and covering letter in a sealed envelope marked “Bursary Application” for the attention of the, Human Resources: Coordinator Skills Centre Management, Cape Agulhas Municipality, PO Box 51, Bredasdorp 7280, no e-mailed documents will be accepted.

Please ensure that your application includes copies of the following documents:

 1. Proof of qualification / latest examination results
 2. Proof of registration with an accredited tertiary institution
 3. Certified Identity document (not older than three months)
 4. Proof of residential address (municipal account)
 5. Proof of salary statements from both parents / guardians
 6. If disabled, a letter from a medical doctor confirming permanent disability.

Closing date: Friday, 11 December 2021 at 15:00

No late incomplete applications will be considered. For further information, contact Ms. Zoe Feni or Ms. Lauren May on 028 425 5500

 

Eksterne Munisipale Beursprogram

(binne die Kaap Agulhas Munisipale Area)

(in samewerking met die Provinsiale Tesourie)

 

Aansoeke word hiermee ingewag vir studente wat by instellings geregistreer is, vir finansiele ondersteuning vir verdere studies in die 2021 akademiese jaar. Studente moet woonagtig wees in die Kaap Agulhas Munisipale gebied.

Die doel van hierdie program is om studente te ondersteun wat akademies presteer, opreg belangstel in die verbetering en opheffing van die gemeenskap; wat potensiaal toon maar nie oor die finansiele middele beskik om tot n graad te studeer nie. Studente uit benadeelde groepe en individue met gestremdhede word aangemoedig om aansoek te doen.  Beurse word toegeken vir n tydperk van een (1) jaar.

Voorgraadse of nagraadse studente in die vakkeuse van:  Finansies • Rekeningkunde • Voorsieningskettingbestuur • Interne Oudit • Risikobestuur • Ekonomie • Infrastruktuur.

Minimum vereistes vir die beurs: • Suid-Afrikaanse burger wat in die Kaap Agulhas Munisipale Area woonagtig is • tussen 18 en 25 jaar oud • reeds voltooide Graad 12/Senior Sertifikaat of gelykstaande kwalifikasie • voldoen aan die toelatingsvereistes van die betrokke erkende tersiere akademiese instelling binne die grense van Suid-Afrika • Beurse sal toegeken word aan studente met die laagste gesamentlike maandelikse inkomste.

Voltooi asseblief die amptelike aansoekvorm,beskikbaar op ons webwerf, en stuur dit tesame met n onvattende Curriculum Vitae en dekbrief, in n verseelde koevert gemerk “Beursaansoek” vir aandag aan die Menslike Hulpbronne: Koördineerder Vaardigheidssentrum Bestuur, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280, let wel geen e-pos aansoeke word aanvaar.

Maak aaseblief seker dat u aansoek afskrifte van die volgende dokumente insluit:

 1. Bewys van kwalifikasie/nuutste eksamenuitlslae
 2. Bewys van registrasie by n geakkrediteerde tersiere instelling
 3. Gesertifiseerde afskrif van identeitsdokument (nie ouer as 3 maande)
 4. Bewys van woonadres (munisipale rekening)
 5. Bewys van salarisstate van albei ouers/voogde
 6. Indien u gestemd is, ‘n brief van mediese dokter wat permanente gestremdheid bevestig.

Sluitingsdatum: Vrydag, 11 Desember 2020 om 15:00

Geen laat of onvolledige aansoeke sal oorweeg word nie. Vir verdere inligting kontak

Me. Zoe Feni or Me. Lauren May by 028-425 5500

Download document: 
Title: 
External Municipal Bursary Programme Advert
Title: 
External Municipal Bursary Programme Application Form