Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 29 May 2018Title: Phase 3 - Water Restrictions / Fase 3 - WaterbeperkingsStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY PHASE 3 - WATER RESTRICTIONS Notice is hereby given that in terms of Water By-Laws of 3 October 2005, Section 46, the Municipal Manager imposes the following water restrictions in Cape Agulhas Municipal Area from 9 February 2018 until further notice due to low rainfall and limited water sources. The current dam levels, supplying water to Cape Agulhas Municipality are nearing the 30% level. The following water restrictions are imposed: The new water restrictions are 20kl per household and 50kl per business per month. Any household or business exceeding the restriction will be liable to pay the approved higher tariffs applicable to their usage. Consumers are requested to manage their water usage within the restrictions. Please note: House owners and tenants are advised to read water meters daily to identify leakages speedily and to manage water usage effectively. For enquiries or if assistance is needed, please contact your local municipal offices. Water is a shared resource. Don’t use more than your share. Save water. Queries can be directed to Mr. Deon Wasserman at Tel: 028 425 5500 or email DeonW@capeagulhas.gov.za KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT FASE 3 - WATERBEPERKINGS Kennis geskied hiermee dat in terme van die Water Verordening Artikel 46 van 3 Oktober 2005, die Munisipale Bestuurder waterbeperkings instel vir die hele Kaap Agulhas munisipale area vanaf 9 Februarie 2018 tot verdere kennisgewing weens lae reënval en beperkte watervoorraad. Die huidige damvlakke van die damme wat water aan Kaap Agulhas Munisipaliteit voorsien, is naby die 30% vlak. Die volgende beperkings word ingestel: Die nuwe waterbeperkings is 20kl per huishouding en 50kl per besigheid per maand. Enige huishouding of besigheid wat die beperking oorskry, sal aanspreeklik wees vir die betaling van die goedgekeurde hoër tariewe wat op hulle gebruik van toepassing is. Verbruikers word versoek om hulle water gebruik te bestuur binne die beperking. Neem kennis: Dit is raadsaam vir elke inwoner om sy/haar watermeter daagliks te lees om sodoende moontlike lekkasies spoedig te identifiseer en om waterverbruik effektief te bestuur. Vir navrae en indien hulp benodig word kontak die plaaslike munisipale kantore. Water is ’n gedeelde hulpbron. Moenie meer as jou deel gebruik nie. Bespaar water. Navrae kan gerig word aan Mnr. Deon Wasserman by Tel: 028 425 5500 of e-pos DeonW@capeagulhas.gov.za
Published: 29 May 2018Title: Phase 3 - Water Restrictions / Fase 3 - WaterbeperkingsStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY PHASE 3 - WATER RESTRICTIONS Notice is hereby given that in terms of Water By-Laws of 3 October 2005, Section 46, the Municipal Manager imposes the following water restrictions in Cape Agulhas Municipal Area from 9 February 2018 until further notice due to low rainfall and limited water sources. The current dam levels, supplying water to Cape Agulhas Municipality are nearing the 30% level. The following water restrictions are imposed: The new water restrictions are 20kl per household and 50kl per business per month. Any household or business exceeding the restriction will be liable to pay the approved higher tariffs applicable to their usage. Consumers are requested to manage their water usage within the restrictions. Please note: House owners and tenants are advised to read water meters daily to identify leakages speedily and to manage water usage effectively. For enquiries or if assistance is needed, please contact your local municipal offices. Water is a shared resource. Don’t use more than your share. Save water. Queries can be directed to Mr. Deon Wasserman at Tel: 028 425 5500 or email DeonW@capeagulhas.gov.za KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT FASE 3 - WATERBEPERKINGS Kennis geskied hiermee dat in terme van die Water Verordening Artikel 46 van 3 Oktober 2005, die Munisipale Bestuurder waterbeperkings instel vir die hele Kaap Agulhas munisipale area vanaf 9 Februarie 2018 tot verdere kennisgewing weens lae reënval en beperkte watervoorraad. Die huidige damvlakke van die damme wat water aan Kaap Agulhas Munisipaliteit voorsien, is naby die 30% vlak. Die volgende beperkings word ingestel: Die nuwe waterbeperkings is 20kl per huishouding en 50kl per besigheid per maand. Enige huishouding of besigheid wat die beperking oorskry, sal aanspreeklik wees vir die betaling van die goedgekeurde hoër tariewe wat op hulle gebruik van toepassing is. Verbruikers word versoek om hulle water gebruik te bestuur binne die beperking. Neem kennis: Dit is raadsaam vir elke inwoner om sy/haar watermeter daagliks te lees om sodoende moontlike lekkasies spoedig te identifiseer en om waterverbruik effektief te bestuur. Vir navrae en indien hulp benodig word kontak die plaaslike munisipale kantore. Water is ’n gedeelde hulpbron. Moenie meer as jou deel gebruik nie. Bespaar water. Navrae kan gerig word aan Mnr. Deon Wasserman by Tel: 028 425 5500 of e-pos DeonW@capeagulhas.gov.za
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Draft Budget (2018/19 / 2018/19 AND 2019/20 and 1st Review of The Fourth Generation Integrated Development Plan (IDP) (2018/19)

Status: 
CAPE AGULHAS MUNICIPALITY DRAFT BUDGET (2018/19 / 2018/19 AND 2019/20) AND 1ST REVIEW OF THE FOURTH GENERATION INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN (IDP) (2018/19) NOTICE is hereby given in terms of Section 22 of the Local Government Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003 read together with Section 34 of the Local Government Municipal Systems Act, Act 32 of 2000 that the following documents were tabled before the Municipal Council by the Mayor on 27 March 2018: 1. Draft Budget for the period (2018/19 / 2019/20 and 2020/21) which includes the Draft Service Delivery and Budget Implementation Plan (SDBIP) (2018/19) 2. Draft Integrated Development Plan (IDP) First review of Fourth Generation (2018/19) 3. Review of the Spatial Development Framework (SDF) that was approved by Council dated July 2017 Documents are available for public scrutiny at all Municipal Offices and Libraries within the Municipal Area and on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za. Objections and comments on the draft documents must be lodged in writing with the undersigned at the address stated on this advertisement by no later than 16:00 on Friday 4 May 2018. Enquiries relating to the Draft Budget can be directed to Mr H van Biljon (Hannesv@capeagulhas.gov.za / Tel 028-425 5503) and enquiries relating to the Draft IDP Review can be directed to Ms Tracey Stone (TraceyS@Capeagulhas.gov.za / Tel 028-425 5549). Enquiries relating to the Spatial Development Framework (SDF) can be directed to Mr B Hayward (BertusH@capeagulhas.gov.za / Tel 028-425 5757) Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned persons during normal office hours for assistance. D O’NEILL MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT KONSEP BEGROTING (2018/19 / 2019/20 and 2020/21) EN VIERDE HERSIENING VAN DIE GEΪNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN (GOP) (2018/19) KENNISGEWING geskied hiermee kragtens die bepalings van artikel 22 van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003) saamgelees met artikel 34 van die Munisipale Stelselswet (Wet 32 van 2000) dat die volgende dokumente deur die Burgemeester by die Raad ingedien is op 27 Maart 2018. 1. Konsep Begroting vir die periode (2018/19 / 2019/20 and 2020/21) wat die Konsep Dienslewering en Begrotingsimplementeringsplan (“SDBIP”) (2018/19); 2. Konsep Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) Eerste Hersiening van Vierde Generasie (2018/19) 3. Hersiening van die Ruimtelike Ontwikkelings Raamwerk (ROR) wat goedgekeur is deur die Raad dateer Julie 2017 Die dokumente is beskikbaar by alle Munisipale Kantore en Biblioteke binne die Munisipale Gebied asook op die Munisipaliteit se webwerf (www.capeagulhas.gov.za) vir besigtiging. Besware en/of kommentaar op die konsep dokumente moet skriftelik by die ondergetekende ingedien word by die adres soos gemeld op die advertensie teen nie later nie as 16:00 op Vrydag 4 Mei 2018. Navrae aangaande die Konsepbegroting kan gerig word aan Mnr H van Biljon (Hannesv@capeagulhas.gov.za / Tel 028-425 5503) en navrae aangaande die Konsep GOP hersiening kan aan Me Tracey Stone (TraceyS@Capeagulhas.gov.za / Tel 028-425 5549) gerig word. Navrae aangaande die Ruimelike Ontwikkelings Raamwerk (ROR) kan gerig word aan Mnr B Hayward (BertusH@capeagulhas.gov.za / Tel 028 425 5757) Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persone kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand. D O’NEILL MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za
Published: 
Thursday, April 5, 2018 to Friday, May 4, 2018