Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 19 May 2020Title: VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL / VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAALStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY / KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Notice is hereby given that a VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL of the CAPE AGULHAS MUNICIPALITY will take place on 2 June 2020 at 12:00. In terms Section 4.1 of the Rules of Procedure for Meetings of the Cape Agulhas Municipal Planning Tribunal, the meeting will be closed due to the National State of Disaster and Lockdown Regulations which prohibit gatherings. Interested and affected parties can obtain a recording of the meeting should they so require. Kennis geskied hiermee dat ‘n VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAAL van die Kaap Agulhas Munisipaliteit op DINSDAG 2 JUNIE 2020 om 12:00 gehou sal word. In terme van Artikel 4.1 van die Reëls en Prosedure vir vergaderings van die Kaap Agulhas Munisipale Beplanningstribunaal Regulasies, en weens die Nasionale Ramptoestand en Inperkings Regulasies wat byeenkomste verbied, sal dit ‘n geslote vergadering wees. Belangstellende en geaffekteerde partye kan, in so versoek, ‘n opname van die vergadering verkry. DGI O’NEILL MUNICIPAL MANAGER Cape Agulhas Municipality PO Box 51 Bredasdorp 7280
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690
02 April 2019

Documents available for public scrutiny:Draft Budget (2019/20, 2020/21 And 2021/22), Second Review of the Integrated Development Plan (IDP) (2019/20) and Amendment of the Spatial Development Framework (SDF)

   

CAPE AGULHAS MUNICIPALITY

DRAFT BUDGET (2019/20, 2020/21 AND 2021/22), SECOND REVIEW OF THE INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN (IDP) (2019/20) AND AMENDMENT OF THE SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK (SDF)

 

NOTICE is hereby given in terms of Section 22 of the Local Government Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003 read together with Section 34 of the Local Government Municipal Systems Act, Act 32 of 2000 that the following documents were tabled before the Municipal Council by the Mayor on 28 March 2019:

 

  1. Draft Budget for the period (2019/20, 2020/21 and 2021/22) which includes the Draft Service Delivery and Budget Implementation Plan (SDBIP) (2019/20)
  2. Draft Integrated Development Plan (IDP) Second Review (2019/20), which includes an amendment to the 2017 Spatial Development Framework (SDF)

 

Documents are available for public scrutiny at all Municipal Offices and libraries within the Municipal Area and on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za. Objections and comments on the draft documents must be lodged in writing with the undersigned at the address stated on this advertisement by no later than 16:30 on FRIDAY 3 MAY 2019.

 

Enquiries relating to the Draft Budget can be directed to Mr H van Biljon (Hannesv@capeagulhas.gov.za / Tel 028-4255503) and enquiries relating to the Draft IDP Review and SDF can be directed to Ms Tracey Stone (TraceyS@Capeagulhas.gov.za / Tel 028-4255549).

 

Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned persons during normal office hours for assistance.

 

D O’NEILL

MUNICIPAL MANAGER

P O BOX 51

BREDASDORP

7280                                                                                                                                                                                                 

Email: info@capeagulhas.gov.za                                                                                                                                                           28 March 2019

 

   

KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT

KONSEP BEGROTING (2019/20, 2020/21 EN 2021/22) , TWEEDE HERSIENING VAN DIE GEΪNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN (GOP) (2019/20) EN WYSIGING VAN DIE RUIMTELIKE ONTWIKKELINGS RAAMWERK (ROR)

 

KENNISGEWING geskied hiermee kragtens die bepalings van artikel 22 van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003) saamgelees met  artikel 34 van die Munisipale Stelselswet (Wet 32 van 2000) dat die volgende dokumente  deur die Burgemeester by die Raad ingedien is op 28 Maart 2019.

  1. Konsep Begroting vir die periode (2019/20, 2020/21 en 2021/22) wat die Konsep Dienslewering en  Begrotingsimplementeringsplan (“SDBIP”) (2019/20) insluit
  2. Konsep Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) Tweede Hersiening (2019/20) wat ‘n wysiging aan die 2017 Ruimtelike Ontwikkelings Raamwerk (ROR) insluit

 

Die dokumente is beskikbaar by alle Munisipale Kantore en Biblioteke binne die Munisipale Gebied asook op die Munisipaliteit se webwerf (www.capeagulhas.gov.za) vir besigtigingBesware en/of kommentaar op die konsep dokumente  moet skriftelik by die ondergetekende ingedien word by die adres soos gemeld op die advertensie teen nie later nie as 16:30 op VRYDAG 3 MEI 2019.

 

Navrae aangaande die Konsepbegroting kan gerig word aan Mnr H van Biljon (Hannesv@capeagulhas.gov.za / Tel 028-4255503) en navrae aangaande die Konsep GOP hersiening kan aan Me Tracey Stone (TraceyS@Capeagulhas.gov.za / Tel 028-4255549) gerig word.

 

Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persone kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand.

 

 

D O’NEILL

MUNISIPALE BESTUURDER

POSBUS 51

BREDASDORP

7280    

Email: info@capeagulhas.gov.za                                                                                                                                                          28 Maart 2019

Last published 14 May 2019