Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 16 May 2019Title: Kennisgewing wat besware teen die Aanvullende Waardasielys 2018/19 aanvraStatus: KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS AANVRA Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004 (hierna verwys as die “Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die 2018/19 finansiële jaar ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 27 Mei 2019 tot 28 Junie 2019. KENNISGEWING geskied voorts dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van Artikel 49(1)(a)(ii) van vermelde Wet, saamgelees met Artikel 78(2), ’n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys. Aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van Artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ’n beswaar na ’n spesifieke eiendom moet verwys en nie teen die waardasielys as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorms is beskikbaar by die kantore op Bredasdorp, Struisbaai en Napier asook op die webwerf. Die voltooide vorms moet terugbesorg word aan Me Carmen Leonard, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280. Navrae kan gerig word aan me Nelita Viljoen, Janet Teixeira en Lena de Jager by 028 425 5500. D O’NEILL (GMB) MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280
Published: 16 May 2019Title: Notice calling for inspection of Supplementary Valuation Roll 2018-19Status: NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 6 of 2004 that the Supplementary Valuation Roll for the 2018/19 financial year lies open for public inspection at the various municipal offices and libraries within the municipal boundaries and municipal website www.capeagulhas.gov.za from 27 May 2019 to 28 June 2019. NOTICE is further given in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act, read with Section 78(2), that any owner of property or other person who so desires, may lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act, an objection must be in relation to a specific property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable from our offices in Bredasdorp, Struisbaai en Napier and also on the website. The completed form must be returned to me Carmen Leonard, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp, 7280. For enquiries please contact Ms Nelita Viljoen, Janet Teixeira and Lena de Jager at 028 425 5500. D O’NEILL (AMM) MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Current Opportunities

EPWP Supervisors

Closing Date: 21 June 2019

Salary: R200 per day & claim of kilometers

Description

EPWP Project Administrator

Closing Date: 21 June 2019

Salary: R300 per day & claim of kilometres

Description

AUDIT COMMITTEE MEMBER

Closing Date: 31 May 2019

Salary:

Description

Vacancy: EPWP Workers

Closing Date: 10 April 2019

Salary: General workers: R100 per day

Description

Vacancy: Mosaic Mural Project

Closing Date: 10 April 2019

Salary: Supervisor: 140 per day & Youth Workers: R100 per day

Description

1X Worker: Street & Stormwater: IS367

Closing Date: 15 March 2019

Salary: T3 (R91 680.14 – R103 221.58) p.a

Description

Snr Project Technician PMU - Civil (IS201) 3 Year Fixed Term Contract

Closing Date: 15 March 2019

Salary: TCOE Package – R406 396.52

Description

Fixed Term Contract: Administration Clerk Human Settlements

Closing Date: 22 February 2019

Salary: TCOE (R18 673.44) p.m.

Description

Manager: Water and Sewerage Services

Closing Date: 22 February 2019

Salary: R 553 136.75 – R718 024.57 p.a. (T17) and MUNICIPAL BENEFITS

Description

Director Management Services

Closing Date: 22 February 2019

Salary: An annual total package from minimum, midpoint to maximum: R 811 416 – R 911 704 – R 1011 991

Description

10 Werkers Geleenthede/ 10 Workers Work Opportunities (AREA F) HOUSING PROJECT

Closing Date: 18 January 2019

Salary: R140 per dag/day

Description

Internal: LED Senior Rural Development Officer SED302

Closing Date: 14 November 2018

Salary: T11 (R235 533.77 – R305 734.14 p.a)

Description

Electrical Services General Assistant IS 163 Struisbaai

Closing Date: 02 November 2018

Salary: T3 (R91 224.02 – R102 708.04) p.a

Description

Worker (X2): Solid Waste: IS484; IS485 Struisbaai

Closing Date: 02 November 2018

Salary: R91 224.02 – R102 708.04 p.a

Description

APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE MEMBER

Closing Date: 07 September 2018

Salary: A sitting fee payable in terms of the National Treasury fee structure will be applicable

Description

VACANCY: TOURISM AIDE: SED106

Closing Date: 10 August 2018

Salary: T3 (R85 256.09 – R95 988.82) p.a

Description

VACANCY: SENIOR TOURISM DEVELOPMENT OFFICER: SED105

Closing Date: 10 August 2018

Salary: T11 (R220 125.02 – R285 732.84)

Description

WORKER: IS645

Closing Date: 10 August 2018

Salary: T3 (R85 256.09 – R95 988.82) p.a

Description

WORKER (X4): SOLID WASTE: IS472; IS474; IS463; IS465

Closing Date: 26 July 2018

Salary: (R85 256.09 – R95 988.82) p.a

Description

Director: Management Services

Closing Date: 31 July 2018

Salary:

Description

Office of the Mayor: Executive Support Officer: Bredasdorp

Closing Date: 13 July 2018

Salary: Negotiable

Description

WORKER: PARKS / WERKER: PARKE

Closing Date: 06 June 2018

Salary: T3 (R85 256.09 – R95 988.82)

Description

LEADER WORKER: PARKS:/ LEIER WERKER: PARKE

Closing Date: 06 June 2018

Salary: T6 (R108 065.50 – R140 282.61)

Description

VASTE AFVAL BESTUUR - EPWP WERKERS

Closing Date: 05 January 2018

Salary: as per advertisement

Description

Cape Agulhas Municipality - Bursary

Closing Date: 21 December 2017

Salary:

Description

Kaap Agulhas Munisipaliteit - Beurs

Closing Date: 21 December 2017

Salary:

Description

SEASONAL WORK RESORTS, EPWP WORKERS, STRUISBAAI, L’AGULHAS, WAENHUISKRANS

Closing Date: 24 November 2017

Salary: R100 per day

Description

SEASONAL WORK RESORTS, EPWP: ADMINISTRATION & RECEPTION WORKER, STRUISBAAI, WAENHUISKRANS

Closing Date: 24 November 2017

Salary: R150 per day

Description

Water and Sewerage Services Worker: IS696, Struisbaai

Closing Date: 23 November 2017

Salary: T3 (R85 256.09 – R95 988.82) p.a

Description

Manager: Socio-economic Development Services

Closing Date: 10 November 2017

Salary: R379 811 - R498 006 per annum

Description

Director: Infrastructure Services

Closing Date: 10 November 2017

Salary: R726 954 - R816 803 - R906 651

Description

Positions for members of valuation appeal board

Closing Date: 09 October 2017

Salary: Remuneration will be made as determined annually by the Minister of Finance in the National Treasury Regulations

Description

Trekker Bestuurder / Tractor Driver - Struisbaai

Closing Date: 31 August 2017

Salary: T6 (R108 065.50 – R140 282.61) p.a

Description

Financial Internship (2 years contract)

Closing Date: 24 August 2017

Salary: R96 000 – R120 000 per annum

Description

EXECUTIVE SUPPORT OFFICER (FIXED TERM CONTRACT: COUPLED TO THE TERM OF THE EXECUTIVE MAYOR)

Closing Date: 21 July 2017

Salary: Negotiable

Description

SUPERINTENDENT ELECTRICAL ETID183

Closing Date: 03 August 2017

Salary: T12 (R259 875.86- R337 333.22 p.a)

Description

Worker: Streets and Stormwater

Closing Date: 25 July 2017

Salary: T3 R85 256.09 – R95 988.82 p.a

Description

LIBRARY ASSISTANT: KLIPDALE (3 YEAR FIXED TERM)

Closing Date: 25 July 2017

Salary: T6 R108 086.50 – R140 282.61 p.a

Description

SENIOR SUPERINTENDENT: LICENCE GD441 / SENIOR SUPERINTENDENT: LISENSIES GD441

Closing Date: 04 May 2017

Salary: T13 (R272 544.76-R353 772.20) p.a

Description

OFFICER: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD121 / BEAMPTE: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD121

Closing Date: 23 November 2016

Salary: T10 (R14 472.37 – R18 786.16) p.m.

Description

ACCOUNTANT: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD111 / REKENMEESTER: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD111

Closing Date: 23 November 2016

Salary: T12 (R20 171.69 – R 26 183.96) p.m.

Description

WORKER: RESORTS (WAENHUISKRANS) GD660 / WERKER: OORDE (WAENHUISKRANS) GD660

Closing Date: 23 November 2016

Salary: T3 (R6 617.62 – R7 450.70) p.m

Description

KAM Beurse 2016 / CAM Bursaries 2016

Closing Date: 25 November 2016

Salary: n/a

Description

SENIOR LAW ENFORCEMENT ANIMAL CONTROL OFFICER: GD476

Closing Date: 27 October 2016

Salary: R173 668.39 – R225 433.91 pa

Description

Financial Internship / Finansiële Internskap

Closing Date: 27 October 2016

Salary: R96 000 – R120 000 per annum

Description

REQUIREMENTS:

 • Possession of at least 3 years B degree in Finance/Accounting
 • Equivalent diploma, in Financial Management
 • Financial Accounting I,II,II; Auditing I; Mercantile Law I; Economics I and Business Economics I; Business Management I; Local Governance I

 

 

FUNCTIONS:

 • General financial Management, with reference to the Financial Management Act 56 of 2003 as well as other legislation to the municipality
 • Expenditure management and related activities
 • Income and Cash Management and related activities
 • Supply chain management and related activities
 • Budget management and related activities
 • Financial accounting (processing of transactions)
 • Internal controls, auditing and risk management activities
 • Compilation of the annual Financial Statements
 • Diverse functions and responsibilities within the municipal sphere.

 

 


 

Caretaker sport grounds & graveyard GD646 / Opsigter sport gronde en begrafplaas GD646

Closing Date: 14 October 2016

Salary: T10 (R173 668.39 – R225 433.91) pj

Description

CETA bursaries 2016 / SETA beurse 2016

Closing Date: 30 September 2016

Salary: n/a

Description

CRDP Officer / Beampte

Closing Date: 28 September 2016

Salary: T11 (R193 428.76 – R251 079.81)

Description

Personal Assistant: Director Community Services / Persoonlike Assistent: Direkteur Gemeenskapsdienste

Closing Date: 04 August 2016

Salary: T10 - R173 668.39 – R225 433.91 p.a

Description

PERSONAL ASSISTANT: DIRECTOR COMMUNITY SERVICES

Closing Date: 04 August 2016

Salary: R173 668.39 – R225 433.91 per annum

Description

Superintendent Electrical / Elektries ETID183 - Bredasdorp

Closing Date: 24 June 2016

Salary: T12 (R228 358.71 – R296 422.21 per annum with a switching allowance of R2000.00 per month on receipt of evidence of MV Switching authorisation. Member of the essential motor scheme)

Description

REQUIREMENTS:

 • Qualified red seal electrician with a Grade 12 and N3 Technical Certificate or relevant NQF Qualification.
 • 5 Years relevant electrical experience after trade test.
 • A valid code C1 drivers licence and Public Drivers Permit.
 • Experience in the maintenance, fault-finding and repair of low and medium voltage distribution networks, electrical motors and control panels.
 • Medium voltage switching.
 • Knowledge of different tools, equipment and material.
 • Good communication skills in at least two of the three official languages of the Western Cape.

Mechanic

Closing Date: 17 June 2016

Salary: R 163 838.10 - R 212 673.50

Description

Leader Worker Parks

Closing Date: 17 June 2016

Salary: R 94 959.56 - R 123 269.46

Description

CRDP Officer

Closing Date: 17 June 2016

Salary: R 193 428.76 - R 251 079.81

Description

Communication Officer / Kommunikasie Beampte: MB006

Closing Date: 31 May 2016

Salary: T11 of a Grade 2 municipality (R193 428.76 - R251 079.81)

Description

Financial Internship

Closing Date: 13 November 2015

Salary: R96000 and R120000 per annum

Description

The Municipal Financial Management Internship Programme aims to build municipalities’ capacity, in order to implement the municipal transformation, as prescribed by the Local Government: Financial Management Act, 2003. The programme strives to equip incumbents with skills such as strategic planning and management, municipal budget and financial management. The training is aimed at in-service training that will expose participants to practices, uses and legislation that applies to the municipal financial environment.

Cape Agulhas Municipality currently has two vacancy on a two-year contract as prescribed in terms of the Municipal Financial Management programme guidelines.

Email Address:info@capeagulhas.gov.za