Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 16 May 2019Title: Kennisgewing wat besware teen die Aanvullende Waardasielys 2018/19 aanvraStatus: KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS AANVRA Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004 (hierna verwys as die “Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die 2018/19 finansiële jaar ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 27 Mei 2019 tot 28 Junie 2019. KENNISGEWING geskied voorts dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van Artikel 49(1)(a)(ii) van vermelde Wet, saamgelees met Artikel 78(2), ’n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys. Aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van Artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ’n beswaar na ’n spesifieke eiendom moet verwys en nie teen die waardasielys as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorms is beskikbaar by die kantore op Bredasdorp, Struisbaai en Napier asook op die webwerf. Die voltooide vorms moet terugbesorg word aan Me Carmen Leonard, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280. Navrae kan gerig word aan me Nelita Viljoen, Janet Teixeira en Lena de Jager by 028 425 5500. D O’NEILL (GMB) MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280
Published: 16 May 2019Title: Notice calling for inspection of Supplementary Valuation Roll 2018-19Status: NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 6 of 2004 that the Supplementary Valuation Roll for the 2018/19 financial year lies open for public inspection at the various municipal offices and libraries within the municipal boundaries and municipal website www.capeagulhas.gov.za from 27 May 2019 to 28 June 2019. NOTICE is further given in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act, read with Section 78(2), that any owner of property or other person who so desires, may lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act, an objection must be in relation to a specific property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable from our offices in Bredasdorp, Struisbaai en Napier and also on the website. The completed form must be returned to me Carmen Leonard, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp, 7280. For enquiries please contact Ms Nelita Viljoen, Janet Teixeira and Lena de Jager at 028 425 5500. D O’NEILL (AMM) MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Current Opportunities

ACCOUNTANT: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD111 / REKENMEESTER: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD111

Closing Date: 23 November 2016

Salary: T12 (R20 171.69 – R 26 183.96) p.m.

Description

WORKER: RESORTS (WAENHUISKRANS) GD660 / WERKER: OORDE (WAENHUISKRANS) GD660

Closing Date: 23 November 2016

Salary: T3 (R6 617.62 – R7 450.70) p.m

Description

KAM Beurse 2016 / CAM Bursaries 2016

Closing Date: 25 November 2016

Salary: n/a

Description

SENIOR LAW ENFORCEMENT ANIMAL CONTROL OFFICER: GD476

Closing Date: 27 October 2016

Salary: R173 668.39 – R225 433.91 pa

Description

Financial Internship / Finansiële Internskap

Closing Date: 27 October 2016

Salary: R96 000 – R120 000 per annum

Description

REQUIREMENTS:

 • Possession of at least 3 years B degree in Finance/Accounting
 • Equivalent diploma, in Financial Management
 • Financial Accounting I,II,II; Auditing I; Mercantile Law I; Economics I and Business Economics I; Business Management I; Local Governance I

 

 

FUNCTIONS:

 • General financial Management, with reference to the Financial Management Act 56 of 2003 as well as other legislation to the municipality
 • Expenditure management and related activities
 • Income and Cash Management and related activities
 • Supply chain management and related activities
 • Budget management and related activities
 • Financial accounting (processing of transactions)
 • Internal controls, auditing and risk management activities
 • Compilation of the annual Financial Statements
 • Diverse functions and responsibilities within the municipal sphere.

 

 


 

Caretaker sport grounds & graveyard GD646 / Opsigter sport gronde en begrafplaas GD646

Closing Date: 14 October 2016

Salary: T10 (R173 668.39 – R225 433.91) pj

Description

CETA bursaries 2016 / SETA beurse 2016

Closing Date: 30 September 2016

Salary: n/a

Description

CRDP Officer / Beampte

Closing Date: 28 September 2016

Salary: T11 (R193 428.76 – R251 079.81)

Description

Personal Assistant: Director Community Services / Persoonlike Assistent: Direkteur Gemeenskapsdienste

Closing Date: 04 August 2016

Salary: T10 - R173 668.39 – R225 433.91 p.a

Description

PERSONAL ASSISTANT: DIRECTOR COMMUNITY SERVICES

Closing Date: 04 August 2016

Salary: R173 668.39 – R225 433.91 per annum

Description

Pages