Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Current Opportunities

Worker: IS527 NAPIER

Closing Date: 10 September 2021

Salary: T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.a.

Description

EXTERNAL ADVERTISEMENT

WATER AND SEWERAGE SERVICES

WORKER: IS527

NAPIER

Requirements:

 • Physically healthy and strong

Functions:

 • Assisting Process Controllers with taking samples
 • Cleaning Laboratory
 • Cleaning of Sedimentation tanks, channels, and filters
 • Cutting trees and sweeping the yard outside and taking out refuse at the plant
 • Assisting Process Controllers with Cylinders movement
 • Assisting with mixing of chemicals

Remuneration:

 T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.a.

Job enquiries: Mr S Roach

Tel: 028 425 5500

CLOSING DATE: FRIDAY, 10 SEPTEMBER 2021 

 

 

 

EKSTERNE ADVERTERING

WATER- EN RIOOLDIENSTE

WORKER: IS527

NAPIER

Vereistes:

 • Fisies gesond & sterk

Funksies:

 • Hulp aan Proses Kontroleerders met die neem van monsters
 • Skoon maak Laboratorium
 • Skoon maak van sedimentasie tenke, kanale en filters.
 • Sny van bome en vee van terrain buite en uit haal van plante
 • Hulp aan Proses Kontroleerders met die beweging van silinders
 • Help met die meng van chemikaliee

Vergoeding:

 T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.j

Pos navrae: Mnr S Roach

Tel: 028 425 5500

SLUITINGSDATUM: VRYDAG, 10 SEPTEMBER 2021 

 

 

 

Worker: IS674 Bredasdorp

Closing Date: 10 September 2021

Salary: T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.a

Description

EXTERNAL ADVERTISEMENT

WATER AND SEWERAGE SERVICES

WORKER: IS674

BREDASDORP

Requirements:

 • Physically healthy and strong

Functions:

 • Network maintenance & construction
 • Connecting / Disconnecting of water
 • Water connections
 • Deforestation
 • Maintenance of equipment
 • Standby services

Special conditions

 • Required to work in all weather conditions.
 • Required to work after hours.

Remuneration:

T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.a.

Job enquiries: Mr S Roach

Tel: 028 425 5500

CLOSING DATE: FRIDAY, 10 SEPTEMBER 2021 

 

 

 

EKSTERNE ADVERTERING

WATER- EN RIOOLDIENSTE

WERKER: IS674

BREDASDORP

Vereistes:

 • Fisies gesond & sterk

Funksies:

 • Netwerk instandhouding & konstruksie
 • Aan / Afsny van water
 • Aansluitings maak
 • Ontbossing
 • Instandhouding: toerusting
 • Bystanddiens

Spesiale voorwaardes:

 • Bereidwillig wees om in alle weers-omstandighede te werk.
 • Bereidwillig wees om oortyd te werk.

Vergoeding:

 T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.j

Pos navrae: Mnr S Roach

Tel: 028 425 5500

SLUITINGSDATUM: VRYDAG, 10 SEPTEMBER 2021 

Worker (Sewerage Distributio) Struisbaai: IS700

Closing Date: 10 September 2021

Salary: T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.a

Description

EXTERNAL ADVERTISEMENT

CAPE AGULHAS MUNICIPALITY

INFRASTRUCTURE SERVICES

WORKER (SEWERAGE DISTRIBUTION

STRUISBAAI: IS700

Requirements:

 • Physically fit and able bodied.

Functions:

 • Cleaning of sewerage pump stations 
 • Excavate by hand to expose pipes for maintenance
 • Do standby duty for water and sewerage services
 • Deforestation of pipeline routes.
 • Adhere to all safety regulations
 • Maintenance of equipment
 • Water connections
 • Sewer blockage removals
 • Cleaning of spilled waste
 • Assisting driver with emptying suction tanks, maintenance of truck

Special conditions

 • Required to work in all weather conditions.
 • Required to work after hours.

Remuneration:

T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.a

Job enquiries: Mr S Roach

Tel: 028 425 5500

CLOSING DATE: FRIDAY, 10 SEPTEMBER 2021 

 

 

EKSTERNE ADVERTENSIE

KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT

INFRASTRUKTUURDIENSTE

WERKER (RIOOL DISTRIBUSIE)

​STRUISBAAI: IS700

Vereistes:

 • Fisies gesond en sterk.

Funksies:

 • Skoonmaak van rioolpompstasies
 • Grawe met die hand om pype vir onderhout bloot te stel
 • Doen stanby-diens vir water- en riooldienste
 • Ontbossing van pyplynroetes.
 • Volg alle veiligheidsregulasies
 • Onderhoud van toerusting
 • Aansluitings -Waterverbindings
 • Oopmaak van rioolverstoppings
 • Skoonmaak van gestorte vullis
 • Assisteer drywer met leegpomp van septiese tenke, onderhoud van trok.

Spesiale voorwaardes:

 • Bereidwillig wees om in alle weers-omstandighede te werk.
 • Bereidwillig wees om oortyd te werk.

Vergoeding:

T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.j

Pos navrae: Mnr S Roach

Tel: 028 425 5500

SLUITINGSDATUM: VRYDAG, 10 SEPTEMBER 2021

Worker (X3): Solid waste: IS470, IS478, IS479 Bredasdorp

Closing Date: 10 September 2021

Salary: T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.a

Description

INFRASTRUCTURE SERVICES
EXTERNAL ADVERTISEMENT
 SOLID WASTE SERVICES
 
WORKER (X3): SOLID WASTE: IS470, IS478, IS479
BREDASDORP
Requirements:
• Physically healthy
Functions:
• Collection of household and business refuse.
• Solid Waste Management functions, i.e. sweeping of streets, cleaning of public open spaces, repairs to solid waste infrastructure
• Carry out instructions as requested from Manager: Solid Waste
Special conditions
• Willingness to work after hours.
• Ability to work within a team.
Remuneration:
T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.a
Job enquiries: Mr W Linnert
Tel: 028 425 5500
SLUITINGS DATUM: / CLOSING DATE: 10 September 2021 / 10 September 2021

 

INFRASTRUKTUUR DIENSTE

EKSTERNE ADVERTERING

VASTE AFVAL DIENSTE

WERKER (X3): VASTE AFVAL: IS470, IS478, IS479
BREDASDORP
Vereistes:
• Fisies gesond
Funksies:
• Kollektering van huishoudelike en besigheidsvullis.
• Hantering van vaste afval bestuursfunksies soos vee van strate, opruim van publieke oopruimtes, herstelwerk aan infrastruktuur van afdeling.
• Uitvoer van opdragte soos versoek deur Bestuurder: Vaste Afvalbestuur
Spesiale voorwaardes:
• Bereidwillig wees om oortyd te werk.
• Moet in spanverband kan werk.
Vergoeding:
T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.j
Pos navrae: Mnr W Linnert
Tel: 028 425 5500
SLUITINGSDATUM: VRYDAG, 10 September 2021 
 

EPWP: Management Services Department / Bestuursdienste Departement

Closing Date: 03 September 2021

Salary: R120 per day

Description

EXTERNAL ADVERTISEMENT
CLEANING OF PUBLIC ABLUTIONS
CAPE AGULHAS MUNICIPAL AREA
 
STRUISBAAI – NORTH
• 1 Female
L’AGULHAS / RESORT
• 6 Females
ARNISTON / RESORT
• 6 Females
STRUISBAAI / RESORT
• 8 Females

 

Requirements:
• Physically healthy
• Registered on the EPWP unemployment data base
• Only Applicants with SOBER habits
The following documents should be attached with the application:
• Certified copy of your Identification Document
• Proof of banking details

 

Functions:
• Cleaning of Public Ablutions and Resorts
Remuneration:
R120 per day
Contract Duration:
EPWP
September 2021 – 30 April 2022
Enquiries: Mnr. M Briers
Tel: 028 425 5500
CLOSING DATE: FRIDAY,  03 SEPTEMBER 2021
 
 
 
 
 
 
EKSTERNE ADVERTERING
SKOON MAAK VAN PUBLIEKE ABLUSIES 
KAAP AGULHAS MUNISIPALE AREA
 
STRUISBAAI – NOORD
• 1 Vrou 
L’AGULHAS/OORD
• 6 Vroue
ARNISTON/OORD
• 6 Vroue
STRUISBAAI/OORD
• 8 Vroue

 

Vereistes:
• Fisies gesond
• Registreer op EPWP werkloosheids data basis
• Slegs Applikante met SOBER gewoontes
Die volgende dokumentasie moet aangeheg wees aan die aansoek vorm:
• Gesertifiseerde afskrif van Identiteits dokument
• Bewys van bank besonderhede

 

Funksies:
• Skoonmaak van Publieke ablusies & Oorde
Vergoeding:
R120 per dag
Kontrak Periode:
EPWP
September 2021 – 30 April 2022
Navrae: Mnr. M Briers
Tel: 028 425 5500

 SLUITINGSDATUM: VRYDAG, 03 SEPTEMBER 2021

Worker: Parks: X2; MS 649 Struisbaai & MS 650 Napier

Closing Date: 03 September 2021

Salary: R103 741.81 - R116 801.67 p.a.

Description

MANAGEMENT SERVICES

EXTERNAL ADVERTISEMENT

WORKER: PARKS: X2; MS 649 STRUISBAAI & MS 650 NAPIER

Requirements:

 • Grade 7
 • Physically strong & healthy

Duties:

 • Spraying of herbicides
 • Watering of public gardens
 • Ordinary maintenance
 • Sprinkle fertiliser
 • Cleaning of public open spaces and gardens
 • Carry out normal working duities as determined from time to time
 • Cleaning of pavements

Remuneration:                                                                                               

T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.a     

CLOSING DATE: FRIDAY, 3 SEPTEMBER 2021 

 

 

BESTUURSDIENSTE

EKSTERNE ADVERTENSIE

WERKER: PARKE: X2; MS649 STRUISBAAI & MS650 NAPIER

Vereistes:

 • Graad 7
 • Fisies gesond en sterk

Funksies:

 • Spuit van onkruiddoder
 • Natmaak van publieke tuine
 • Algemene instandhouding
 • Strooi van kunsmis
 • Skoonmaak van publieke oop ruimtes en tuine
 • Uitvoering van normale werksopdragte soos van tyd tot tyd bepaal
 • Skoffel van sypaadjies

Vergoeding:

T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.j

SLUITINGSDATUM: VRYDAG, 3 SEPTEMBER 2021

 

                                       

Senior Technician Project Management Unit (IS201) Bredasdorp

Closing Date: 03 September 2021

Salary: R569 640.48 p.j.

Description

INFRASTRUCTURE SERVICES

EXTERNAL ADVERTISEMENT

SENIOR TECHNICIAN PROJECT MANAGEMENT UNIT (IS201)

BREDASDORP

 

Requirements:

 • National Diploma in Civil Engineering or equivalent NQF Level 6 – B Degree advantageous
 • Computer Literacy
 • Code B Driver’s Licence
 • 3-4 Years relevant experience

Functions:

 • MIG Administration
 • Assessing outcomes contained in reports & studies reflecting community needs
 • Check GIS based backlogs study & key development needs in the IDP
 • Make reports of assessment available & identify specific projects with MIG& EPWP framework
 • Prepare preliminary design proposals applying CAD to geographically represent proposed interventions
 • Seek information & compile schedules, bills of quantities, tender documentation & advertisement notices.
 • Co-ordinates and control tasks associated with implementation of procedures, monitoring contractors/teams to comply with standards and specifications re maintenance work & projects and personnel.
 • Perform specific administrative tasks.

Special conditions

 • Required to work in all weather conditions
 • Required to work after hours during emergencies and planned overtime. 

Remuneration:

TCOE package – R569 640,48 p.a

Job enquiries: Mr AA Jacobs

Tel: 028 425 5500

CLOSING DATE: FRIDAY, 3 SEPTEMBER 2021 

 

 

INFRASTRUKTUUR DIENSTE

EKSTERNE ADVERTERING

SENIOR TEGNIKUS PROJEK BESTUUR EENHEID (IS201)

BREDASDORP

Vereistes:

 • Nationale Diploma in siviele ingenieurswese of gelykstaande NQF Vlak 6 – B Graad voordelig
 • Rekenaargeletterdheid
 • Kode B bestuurslisensie
 • 3-4 Jaar toepaslike ondervinding

Funksies:

 • MIG administrasie
 • Assesseer uitkomste vanuit verslae & studies wat Gemeenskapbehoef-tes reflekteer
 • Bestuur GIS gebasseerde studies & sleutel ontwikkelingsbehoeftes in die GOP
 • Verslagdoening van bestaande assesering & identifiseer spesifieke projekte binne MIG & EPWP raamwerke
 • Berei voorlopige ontwerpvoorstelle met CAD om voorgestelde intervensie geografie te toon
 • Bekom informasie & saamstel van schedules, hoeveelheidslyste, tender dokumentasie & advertensie kennisgewings
 • Koördineer en beheer take wat verband hou met implementering van prosedures monitoring van kontrakteurs/spanne vir kwaliteitsbeheer rakende onderhoudswerk,projekte en personeel
 • Verrig spesifieke administratiewe funksies

Spesiale voorwaardes:

 • Bereidwillig wees om in alle weersomstandigehede te werk.
 • Bereidwillig om oortyd te werk.

Vergoeding:

TCOE pakket - R569 640,48 p.j,

Pos navrae: Mnr AA Jacobs

Tel: 028 425 5500

 SLUITINGSDATUM: VRYDAG, 3 SEPTEMBER 2021

EPWP: INFRASTRUKTUUR DIENSTE DEPARTEMENT / INFRASTUCTURE SERVICES DEPARTMENT

Closing Date: 20 August 2021

Salary: R200 per day and claim for kilometers / R200 per dag en eis van kilometers

Description

EXTERNAL ADVERTISEMENT

VASTE AFVAL BESTUURS DIENSTE              

KAAP AGULHAS MUNISIPALE AREA 

SUPERVISOR

STRUISBAAI

 • 1 WORKER

Requirements:

 • Physically healthy
 • Registered on the EPWP unemployment data base
 • Only Applicants with SOBER habits
 • Own transport preferably a BAKKIE
 • Valid Driving Licence

Functions:

 • Supervision over EPWP team
 • Responsible for weekly planning of tasks
 • Feedback on weekly planning

The following documents should be attached with the application:

 • Certified copy of your  Identification Document
 • Proof of banking details

Remuneration:

R200 per day and claim for kilometers.

Contract Duration:

EPWP

August 2021 – 28 June 2022

Enquiries: Mr. W Linnert

Tel: 028 425 5500

CLOSING DATE: FRIDAY, 20 AUGUST 2021               

 

 

EKSTERNE ADVERTERING                            

VASTE AFVAL BESTUURS DIENSTE               

KAAP AGULHAS MUNISIPALE AREA  

TOESIGHOUER      

STRUISBAAI

 • 1 WERKER

Vereistes:

 • Fisies gesond  
 • Registreer op EPWP werkloosheids data basis
 • Slegs Applikante met SOBER gewoontes
 • Eie Vervoer verkieslik ‘n BAKKIE
 • Geldige Bestuurslisensie

Funksies:

 • Hou toesig oor EPWP span
 • Verantwoordelik vir weeklikse beplanning van daaglikste take
 • Terugvoering oor weeklikse beplanning

Die volgende dokumentasie moet aangeheg wees aan die aansoek vorm:

 • Gesertifiseerde afskrif van Identiteits dokument
 • Bewys van bank besonderhede

Vergoeding:

 R200 per dag en eis van kilometers

Kontrak Periode:

EPWP

August 2021 – 28 June 2022              

Navrae: Mnr. W Linnert

Tel: 028 425 5500

SLUITINGSDATUM: VRYDAG, 20 AUGUSTUS 2021   

EPWP: CLEARING OF SIDEWALKS & DEFORESTATION / SKOFFEL VAN SYPAADTJIES & ONTBOSSING

Closing Date: 05 August 2021

Salary: R120 Per Day- General Workers & R190 per day- Supervisor

Description

EXTERNAL ADVERTISEMENT

CLEARING OF SIDEWALKS & DEFORESTATION 

CAPE AGULHAS MUNICIPAL AREA

BREDASDORP

 • 18 Workers
 •   2 Supervisor

Requirements:

 • Physically healthy
 • Registered on the EPWP unemployment data base
 • Only Applicants with SOBER habits

The following documents should be attached with the application:

 • Certified copy of your  Identification Document
 • Proof of banking details

Functions:

 • Clearing of Sidewalks and deforestation

Remuneration:

R120 per day – General Workers

R190 per day – Supervisor and claim of kilometers

Contract Duration:

EPWP

August 2021 – 27 October 2021

Enquiries: Mnr. M Briers

Tel: 028 425 5500

CLOSING DATE: THURSDAY, 05 AUGUST  2021                     

 

 

EKSTERNE ADVERTERING                                                   

SKOFFEL VAN SYPAADTJIES & ONTBOSSING                

KAAP AGULHAS MUNISIPALE AREA

BREDASDORP

 • 18 Werkers
 •   2 Toesighouer

Vereistes:

 • Fisies gesond  
 • Registreer op EPWP werkloosheids data basis
 • Slegs Applikante met SOBER gewoontes

Die volgende dokumentasie moet aangeheg wees aan die aansoek vorm:

 • Gesertifiseerde afskrif van Identiteits dokument
 • Bewys van bank besonderhede

Funksies:

 • Skoffel van sypaadtjies en ontbossing

Vergoeding:

R120 per dag –     Algemene Werkers

R190 per dag - Toesighouer en eis van kilometers

Kontrak Periode:

EPWP

Augustus 2021 – 27 Oktober 2021               

Navrae: Mnr. M Briers

Tel: 028 425 5500

SLUITINGS DATUM: DONDERDAG, 05 AUGUST 2021

EPWP: Law Enforcement and Squatter Control / Wets Toepassing

Closing Date: 30 July 2021

Salary: R150 per day

Description

EXTERNAL ADVERTISEMENT

HUMAN SETTLEMENT

CAPE AGULHAS MUNICIPAL AREA

LAW ENFORCEMENT AND SQAUTTER CONTROL - INFORMAL SETTLEMENTS

BREDASDORP/ZWELITHSA

 • 2 Workers

STRUISBAAI / OU KAMP

 • 1 Worker

NAPIER

 • 1 Worker

Requirements:

 • Physically healthy
 • Registered on the EPWP unemployment data base
 • Only Applicants with SOBER habits

Functions:

 • Report of illegal structures, invasion of land, structures that has been hired out.
 • Report of any service delivery issues
 • Liaise with informal settlement committees
 • Give support to the NGO when needed

Remuneration:

R150 per day

Contract Duration:

EPWP

 August 2021 – 28 June 2022

Enquiries: Mr. M.Dennis

Tel: 028 425 5500

CLOSING DATE: FRIDAY, 30 JULY 2021

 

 

EKSTERNE ADVERTERING                           

MENSLIKE NEDERSETTING                            

KAAP AGULHAS MUNISIPALE AREA     

WETS TOEPASSING - INFORMELE GEBIEDE

BREDASDORP / ZWELITSHA

 • 2 Werkers

STRUISBAAI / OU KAMP

 • 1 Werker

NAPIER

 • 1 Werker

Vereistes:

 • Fisies gesond  
 • Registreer op EPWP werkloosheids data basis
 • Slegs Applikante met SOBER gewoontes

Funksies:

 •  Raporteer onwettige strukture, strukture wat verhuur word asook grond wat gevat word.
 • Raporteer van dienslewering klagtes
 • Skakel met informele nedersetting committee
 • bied ondersteuning aan NGO soos nodig

Vergoeding:

R150 per dag

Kontrak Periode:

EPWP

Augustus 2021 – 28 Junie 2022

Navrae: Mnr. M.Dennis

Tel: 028 425 5500

SLUITINGSDATUM: VRYDAG, 30 JULIE 2021     

Pages