Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 16 May 2019Title: Kennisgewing wat besware teen die Aanvullende Waardasielys 2018/19 aanvraStatus: KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS AANVRA Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004 (hierna verwys as die “Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die 2018/19 finansiële jaar ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 27 Mei 2019 tot 28 Junie 2019. KENNISGEWING geskied voorts dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van Artikel 49(1)(a)(ii) van vermelde Wet, saamgelees met Artikel 78(2), ’n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys. Aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van Artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ’n beswaar na ’n spesifieke eiendom moet verwys en nie teen die waardasielys as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorms is beskikbaar by die kantore op Bredasdorp, Struisbaai en Napier asook op die webwerf. Die voltooide vorms moet terugbesorg word aan Me Carmen Leonard, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280. Navrae kan gerig word aan me Nelita Viljoen, Janet Teixeira en Lena de Jager by 028 425 5500. D O’NEILL (GMB) MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280
Published: 16 May 2019Title: Notice calling for inspection of Supplementary Valuation Roll 2018-19Status: NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 6 of 2004 that the Supplementary Valuation Roll for the 2018/19 financial year lies open for public inspection at the various municipal offices and libraries within the municipal boundaries and municipal website www.capeagulhas.gov.za from 27 May 2019 to 28 June 2019. NOTICE is further given in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act, read with Section 78(2), that any owner of property or other person who so desires, may lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act, an objection must be in relation to a specific property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable from our offices in Bredasdorp, Struisbaai en Napier and also on the website. The completed form must be returned to me Carmen Leonard, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp, 7280. For enquiries please contact Ms Nelita Viljoen, Janet Teixeira and Lena de Jager at 028 425 5500. D O’NEILL (AMM) MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280
Published: 14 May 2019Title: Notice: Notice: Draft By-Law for the keeping and impoundment of animalsStatus: DRAFT BY-LAW FOR THE KEEPING AND IMPOUNDMENT OF ANIMALS Notice is hereby given in terms of Section 160(4)(b) of the Constitution read together with Section 12(3)(b) of the Local Government: Municipal System Act, 2000 (Act 32 of 2000) that the draft by-law for the keeping and impoundment of animals is available for public comment. The draft by-law aims to provide for the care, control and management of animals and the procedures, methods and practices to regulate the impoundment of stray or dangerous animals or animals that constitutes a nuisance. The draft by-law is available on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za. Representations and comments on the draft by-law must be lodged in writing with the undersigned at the address stated on this advertisement by no later than TUESDAY 18 JUNE 2019. Enquiries can be directed to the Manager Protection Services, Ms M Saptou at Tel 028 4255601 (MyllisonS@capeagulhas.gov.za). Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned person during normal office hours for assistance. D O’NEILL MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za 9 May 2019 KONSEP VERORDENING VIR DIE AANHOU EN SKUT VAN DIERE KENNISGEWING geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 160(4)(b) van die Grondwet saamgelees met Artikel 12(3)(b) van die Munisipale Stelselswet (Wet 32 van 2000) dat die konsep verordening vir die aanhou en skut van diere beskikbaar is vir publieke insette Die konsep verordening maak voorsiening vir die sorg, beheer en bestuur van diere sowel as die prosedures metodes en praktyke vir die skut van rondloop en gevaarlik diere, of diere wat ‘n oorlas is. Die konsep verordening is beskikbaar op die Munisipaliteit se webwerf (www.capeagulhas.gov.za). Besware en kommentaar op die konsep verordening moet skriftelik by die ondergetekende ingedien word by die adres soos gemeld op die advertensie teen nie later as DINSDAG 18 JUNIE 2019. Navrae kan gerig word aan die Bestuurder Beskermingsdienste Me M Saptou by Tel 028 4255601 (MyllisonS@capeagulhas.gov.za). Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persoon kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand. D O’NEILL MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za 9 Mei 2019
3
Home 3Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

CETA bursaries 2016 / SETA beurse 2016

Closing Date: 30 September 2016
Salary: n/a

                                                                                                                       

BURSARIES

 

 

The Construction Education and Training Authority (CETA) in partnership with Cape Agulhas Municipality is offering bursaries to students who wish to study at a tertiary institution.

 

Bursaries will be awarded only to students who have already been accepted by the institution of their choice in the fields of study listed below.

 

 • Engineering
 • Building, Civil and Surveying
 • Electrical
 • Architectural Technology

 

Rules for completing the form:

 

 • Application forms that are incomplete will be disqualified
 • Invalid or incorrect contact details automatically disqualify the applicant
 • Applicants must be South African Citizens

 

The following certified documents MUST be attached to this application or the will be disqualified:

 

 • ID size or passport photo printed on photo paper (to be appended to right hand corner of applicant form)
 • Original certified copy of Green RSA Identity Document
 • Original certified proof of registration and copy of statement of results/credits
 • Original of certified proof of acceptance by higher education institution
 • Original proof of residence or certified copy
 • Proof of banking details (Bank statement or stamped letter from the bank only)
 • Proof of residential address (original municipal account, bank statement, account statement or original letter from Tribal Authority or Councilor)
 • Affidavit in support of proof of address (if address is not in the name of the learner)
 • Student with a disability: attach an original medical certificate on a CETA template completed, signed and stamped by a medical practitioner registered with the HPCSA or a certified medical certificate (certification must not be older than 3-months).

 

APPLICATION FORMS ARE AVAILABLE AT THE MUNICIPAL OFFICES, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SECTION AT THE OLD NEDBANK BUILDING IN VAN RIEBEECKSTREET BREDASDORP AND ON THE MUNICIPAL WEBSITE: www.capeagulhas.gov.za.

 

Queries in respect of the above can be directed to Ms. Z Feni-Bandla or Ms. N Newman at tel: 028 425 5500.

 

CLOSING DATE: 30 SEPTEMBER 2016

 

BEURSE

 

 

Die Konstruksie Onderwys- en Opleidingsowerheid (CETA) in vennootskap met Kaap Agulhas Munisipaliteit bied beurse aan studente wat wil studeer by 'n tersiêre instelling.

 

Toekennings sal gemaak word slegs aan studente wat reeds deur die instelling van hul keuse in die studierigtings wat hieronder gelys word aanvaar is.

 

 • Ingenieurswese
 • Bou, Siviele en Opmetingsdiente
 • Elektriese
 • Argitektoniese Tegnologie

 

Reëls vir die voltooiing van die vorm:

 

 • Onvolledige aansoekvorms sal gediskwalifiseer word.
 • Ongeldige of verkeerde kontakbesonderhede sal outomaties die aansoeker diskwalifiseer.
 • Aansoekers moet Suid-Afrikaanse burgers wees.

 

Die volgende gesertifiseerde dokumente moet aangehef word aan hierdie aansoek, of word dit gediskwalifiseer:

 

 • ID grootte of paspoort foto gedruk op fotopapier (het aan die regterkantse hoek van aansoekvorm)
 • Oorspronklike gesertifiseerde afskrif van Groen RSA identiteitsdokument
 • Oorspronklike gesertifiseerde bewys van registrasie en afskrif van puntestate / krediete
 • Oorspronklike gesertifiseerde bewys van aanvaarding deur inrigting vir hoër onderwys
 • Oorspronklike gesertifiseerde afskrif van woonadres
 • Bewys van bankbesonderhede (bankstaat of gestempelde brief van bank)
 • Bewys van woonadres (oorspronklike munisipale rekening, bankstaat, rekeningstaat of oorspronklike brief van stamowerheid of raadslid)
 • Beëdigde verklaring ter ondersteuning van ‘n bewys van adres (indien adres nie in die naam van die leerder)
 • Studente met ‘n gestremdheid: heg ‘n oorspronklike mediese sertifikaat op ‘n CETA sjabloon – gevoltooi, geteken en gestempel deur ‘n geneesheer geregistreerde by die RGBSA of ‘n gesertifiseerde mediese sertifikaat (sertifisering moet nie ouers as 3 maade wees nie)

 

AANSOEKVORMS IS BESKIKBAAR BY DIE MUNISIPALE KANTORE, MENSLIKE HULPBRONNE BESTUUR AFDELING BY DIE OU NEDBANK GEBOU IN VAN RIEBEECKSTRAAT BREDASDORP EN OP DIE MUNISIPALE WEBTUISTE: www.capeagulhas.gov.za.

 

Navrae ten opsigte van die bogenoemde kan gerig word aan Me. Z Feni-Bandla of Me. N Newman by tel: 028 425 5500.

 

SLUITINGSDATUM: 30 SEPTEMBER 2016

 

 

CETA bursaries 2016 / SETA beurse 2016 (196.53KB) CETA bursaries application form / SETA beurse aansoekvorm (382.23KB) Last published 15 June 2018