Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 16 May 2019Title: Kennisgewing wat besware teen die Aanvullende Waardasielys 2018/19 aanvraStatus: KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS AANVRA Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004 (hierna verwys as die “Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die 2018/19 finansiële jaar ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 27 Mei 2019 tot 28 Junie 2019. KENNISGEWING geskied voorts dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van Artikel 49(1)(a)(ii) van vermelde Wet, saamgelees met Artikel 78(2), ’n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys. Aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van Artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ’n beswaar na ’n spesifieke eiendom moet verwys en nie teen die waardasielys as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorms is beskikbaar by die kantore op Bredasdorp, Struisbaai en Napier asook op die webwerf. Die voltooide vorms moet terugbesorg word aan Me Carmen Leonard, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280. Navrae kan gerig word aan me Nelita Viljoen, Janet Teixeira en Lena de Jager by 028 425 5500. D O’NEILL (GMB) MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280
Published: 16 May 2019Title: Notice calling for inspection of Supplementary Valuation Roll 2018-19Status: NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 6 of 2004 that the Supplementary Valuation Roll for the 2018/19 financial year lies open for public inspection at the various municipal offices and libraries within the municipal boundaries and municipal website www.capeagulhas.gov.za from 27 May 2019 to 28 June 2019. NOTICE is further given in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act, read with Section 78(2), that any owner of property or other person who so desires, may lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act, an objection must be in relation to a specific property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable from our offices in Bredasdorp, Struisbaai en Napier and also on the website. The completed form must be returned to me Carmen Leonard, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp, 7280. For enquiries please contact Ms Nelita Viljoen, Janet Teixeira and Lena de Jager at 028 425 5500. D O’NEILL (AMM) MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280
Published: 14 May 2019Title: Notice: Notice: Draft By-Law for the keeping and impoundment of animalsStatus: DRAFT BY-LAW FOR THE KEEPING AND IMPOUNDMENT OF ANIMALS Notice is hereby given in terms of Section 160(4)(b) of the Constitution read together with Section 12(3)(b) of the Local Government: Municipal System Act, 2000 (Act 32 of 2000) that the draft by-law for the keeping and impoundment of animals is available for public comment. The draft by-law aims to provide for the care, control and management of animals and the procedures, methods and practices to regulate the impoundment of stray or dangerous animals or animals that constitutes a nuisance. The draft by-law is available on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za. Representations and comments on the draft by-law must be lodged in writing with the undersigned at the address stated on this advertisement by no later than TUESDAY 18 JUNE 2019. Enquiries can be directed to the Manager Protection Services, Ms M Saptou at Tel 028 4255601 (MyllisonS@capeagulhas.gov.za). Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned person during normal office hours for assistance. D O’NEILL MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za 9 May 2019 KONSEP VERORDENING VIR DIE AANHOU EN SKUT VAN DIERE KENNISGEWING geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 160(4)(b) van die Grondwet saamgelees met Artikel 12(3)(b) van die Munisipale Stelselswet (Wet 32 van 2000) dat die konsep verordening vir die aanhou en skut van diere beskikbaar is vir publieke insette Die konsep verordening maak voorsiening vir die sorg, beheer en bestuur van diere sowel as die prosedures metodes en praktyke vir die skut van rondloop en gevaarlik diere, of diere wat ‘n oorlas is. Die konsep verordening is beskikbaar op die Munisipaliteit se webwerf (www.capeagulhas.gov.za). Besware en kommentaar op die konsep verordening moet skriftelik by die ondergetekende ingedien word by die adres soos gemeld op die advertensie teen nie later as DINSDAG 18 JUNIE 2019. Navrae kan gerig word aan die Bestuurder Beskermingsdienste Me M Saptou by Tel 028 4255601 (MyllisonS@capeagulhas.gov.za). Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persoon kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand. D O’NEILL MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za 9 Mei 2019
3
Home 3Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Caretaker sport grounds & graveyard GD646 / Opsigter sport gronde en begrafplaas GD646

Closing Date: 14 October 2016
Salary: T10 (R173 668.39 – R225 433.91) pj

REQUIREMENTS:

 • Grade 10
 • 2-3 years knowledge of all sport code of cricket, hockey, soccer, rugby and netball
 • Drivers licence Code B

PREFERRED REQUIREMENTS:

 • Must be physically fit and healthy
 • Ability to work in varying temperatures and weather conditions
 • Good sight, hearing and speech ability
 • Ability to perform manual operations and duties on foot
 • Good interpersonal skills

JOB PURPOSE:

 • To supervise in managing  7 sport grounds and graveyards

DUTIES:

 • Inspection of all Sport Grounds.
 • Handling of conflict resolution and ensuring smooth running of all Sport Grounds & Graveyards.
 • Attend to all complaints of all Sport Grounds & graveyard from the public and visitors.
 • Ensure that the facilities are neat and well maintained. Patrolling terrain in order to ensure that the public adhere to safety regulations
 • Reporting vandalism, conflict situations and unsavoury acts to manager public services.
 • Performing administrative duties in respect of, reporting injury on duties and manage team leave.
 • Ensure that operational cemetery matters are performed as instructed by Manager Public Services
 • Graves maintained according to legally stipulated parameters of depth.
 • Cemeteries are kept clean and maintained
 • Exhumation or internment of deceased are done as instructed by the manager Public services per legislated ordinance.
 • Supervise the upkeep and maintenance of cricket, soccer and rugby fields and sports complexes.
 • Responsible for maintenance at all sports fields and complexes.
 • Markings and preparations for inspections done  according to required standards.
 • Maintenance is performed on field markings timeously.
 • Ensure that all the sports field markings are prepared for inspection.
 • Ensure health and safety requirements in the work area (safety cones, cordon off work area etc.)
 • Facilitate the submission of requisition and quotations for acquiring material and equipment according to council supply chain processes in collaboration with superior. Responsible for distributing material and equipment for facilitates/amenities

VEREISTES:

 • Graad 10
 • 2-3 jaar kennis van al sportkode van krieket, hokkie, sokker, rugby en netbal
 • Bestuurders lisensie code B

VEREISTES VERLANG:

 • Moet fisies fiks en gesond wees
 • Die vermoë om te werk in wisselende temperature en weerstoestande
 • Goeie sig, gehoor en spraak vermoë

Die vermoë om handleiding bedrywighede en pligte uit te voer te voet

 • Goeie interpersoonlike vaardighede

WERKS DOEL

 • Om toesig te hou oor  7 sportgronde asook die begraafplase.
 •  
 • Inspeksie van alle sportgronde.

Hantering van konflik en verseker dat alle sport aktiwiteite goed afloop.

 • Gee aandag aan alle klagtes van alle sportgronde & begraafplaas van die publiek en besoekers.
 • Maak seker dat die fasiliteite  netjies en goed onderhou word. Patrolleer terrein ten einde te verseker dat die publiek Hou by die veiligheids regulasies
 • Raportering van vandalisme, konfliksituasies en onsmaaklike dade aan die bestuurder openbare dienste.
 • Administratiewe pligte ten opsigte van, verslagdoening besering aan diens en bestuur span verlof.
 • Maak seker dat operasionele begraafplaas sake uitgevoer soos voorgeskryf deur Bestuurder Openbare Dienste
 • Graftes moet gehandhaaf word volgens die wetlike bepalings parameters van diepte.
 • Begraafplase moet skoon gehou word en in stand gehou word
 • Opgrawing van oorledene gedoen word in opdrag van die bestuurder Openbare dienste per wetgewing vereis
 • Hou toesig oor die instandhouding van krieket, sokker en rugby velde en sport komplekse.
 • uitmerk en voorbereidings van sportvelde  gedoen volgens die voorgeskrewe standaarde.
 • Beroepsveiligheid en gesondheids vereistes
 • Fasiliteer die indiening van rekwisisie en kwotasies vir die verkryging van materiaal en toerusting volgens die raad voorsieningskanaal prosesse in samewerking met uitstaande.
 • Verantwoordelik vir die verspreiding van materiaal en toerusting vir fasiliteer / geriewe.

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Special conditions attached to the post:

 • Must be able to work overtime and weekends

Spesiale voorwaardes van die pos

 •  Moet oortyd en naweke kan werk

 

 

job enquiries: Mr Myburgh Briers 028 42 555 00

Caretaker sport grounds & graveyard GD646 / Opsigter sport gronde en begrafplaas GD646 (419.91KB) Last published 15 June 2018